Manège

Ondanks de aanwezigheid van heel wat sportinfrastructuur in Lommel is er nog steeds nood aan bijkomende (overdekte) sportaccommodaties. In uitvoering van een planmatig sportinfrastructuurbeleid heeft het AGB Sport en Recreatie naast zijn beheers- en exploitatieopdracht van de bestaande sportinfrastructuur, waarbij instandhouding, renovatie en onderhoud grote aandachtspunten zijn, ook bijzonder veel oog voor toekomstige behoeften, die moeten kunnen opgevangen worden. Het AGB wil hier het accent leggen op de bouw en verbouwing van bewust gekozen accommodaties, waarvan de ruimtelijke invulling kwalitatief sterk bewaakt moet worden en de uitbreidingsmogelijkheden realistisch en op maat van de stad Lommel voorzien moeten worden. In alle projecten moet er bijzondere aandacht zijn voor kwaliteit, toegankelijkheid en diversiteit in de voorzieningen en oog voor mogelijke samenwerkingsverbanden.
Onlangs werd een akkoord bereikt met de Lommelse ruiterverenigingen LRV Sint-Pieter en KR Sint-Martinus om over te gaan tot de bouw van een manege in het sportcentrum. Er wordt uitgegaan van een rijhal van 80 x 25 m met de nodige basisvoorzieningen. De inplanting is voorzien naast de openlucht-rijringen langs de “Witte Dreef”.
De ontwerpen werden in nauw overleg besproken met de toekomstige gebruikers en ondertussen goedgekeurd, zodat binnenkort kan overgegaan worden tot aanbesteding van de bouwwerken. Samen met de omgevingsaanleg, met groenvoorzieningen en geïntegreerde parkings – zowel in functie van de manège als voor het openbaar domein – wordt een kostprijs van ± 900.000 euro + BTW vooropgesteld.
De bouw van een overdekte manege zal gerealiseerd worden volgens een duurzame visie die kadert in een gedegen uitbouw van het sportcentrum. Het AGB is overtuigd dat deze werkwijze voor de toekomst van de paardensport in Lommel de sterkste ontwikkelingskansen zal kunnen bieden.

created bycreated by