Handhaving

De dienst Handhaving is belast met het toezicht op stedenbouwkundige en milieuvergunningen, het opsporen en verbaliseren van overtredingen en het nemen van de nodige maatregelen om de ruimtelijke ordening en het leefmilieu te herstellen. Hierbij is ‘herstellen’ het sleutelwoord.

Ons takenpakket kan onderverdeeld worden in twee grote luiken: enerzijds het preventieve en proactieve luik, anderzijds het curatieve en reactieve luik.

Binnen het preventieve en proactieve luik zullen wij trachten om stedenbouwkundige en milieuovertredingen te voorkomen, minstens een verergering van de situatie te voorkomen. Dit doen we door sinds 1 januari 2018 alle nieuwe stedenbouwkundige vergunningen aan ons controlebestand toe te voegen ter controle ter plaatse. De milieuvergunningen zullen op een later tijdstip volgen.

Alle vergunningen in ons controlebestand zullen, afhankelijk van de uitgevoerde werken, 1 tot 4 keer gecontroleerd worden op het perceel. De bouwheer ontvangt steeds een schrijven van ons waarin hij/zij verzocht wordt om ons in te lichten als de werken een bepaalde fase hebben bereikt. Indien wij geen melding krijgen, doen wij een ambtshalve controle.

Een dergelijke controle ter plaatse houdt in dat de toezichter de feitelijke toestand in alle redelijkheid zal vergelijken met de vergunde toestand. Wanneer er geen kennelijke overtredingen worden vastgesteld, worden er geen verdere stappen in het dossier genomen en wordt er gewacht tot de volgende controle ter plaatse. Wanneer de controles allemaal zijn afgerond zonder overtreding, zal het dossier worden afgesloten en wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Indien er een risico op stedenbouwkundige overtreding wordt opgemerkt door de toezichter, zal deze u hiervan in kennis stellen en u zo goed als mogelijk bijstaan om een toekomstige overtreding te voorkomen.

Als er toch een stedenbouwkundige overtreding wordt vastgesteld dient het curatieve en reactieve luik opgestart te worden. Deze procedure wordt opgestart door de opmaak van ofwel een proces-verbaal voor stedenbouwkundige misdrijven, hetgeen wordt betekend aan het Parket, de overtreders, de Gewestelijke Inspectie, de Gewestelijke Entiteit en het College van Burgemeester en Schepenen ofwel een verslag van vaststelling voor stedenbouwkundige inbreuken, hetgeen wordt betekend aan de overtreders, de Gewestelijke Inspectie, de Gewestelijke Entiteit en het College van Burgemeester en Schepenen.

Na de opmaak van dit PV of VV zal de dienst Handhaving nagaan of het noodzakelijk is om de werken, de handelingen of het strijdig gebruik te staken/stop te zetten om toekomstig herstel te faciliteren.

Daarna zal in alle gevallen, behalve de meest extreme overtredingen, getracht worden om op een laagdrempelige en minnelijke manier tot een oplossing te komen en het herstel van de goede ruimtelijke ordening en het leefmilieu te bewerkstelligen. Hierbij is de medewerking van de overtreder wel noodzakelijk. Indien de overtreder zich niet in regel wenst te stellen, kan er ook niet tot een oplossing gekomen worden.

Indien voorgaande procedurestappen niet mochten baten en er geen vrijwillig herstel is, zal de dienst Handhaving verdere procedurestappen ondernemen binnen het curatieve luik. Het gaat dan meer bepaald om bestuurlijke maatregelen of gerechtelijke maatregelen. Deze maatregelen zullen steeds het herstel van de goede ruimtelijke ordening en het leefmilieu nastreven.

Bovenstaande bestuurlijke of gerechtelijke maatregelen kunnen ofwel het betalen van een meerwaarde, het uitvoeren van aanpassingswerken of het herstel in de oorspronkelijke toestand/stopzetting wederrechtelijk gebruik omvatten. Dit afhankelijk van de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening en het leefmilieu.

Naast deze interne afhandeling door de dienst Handhaving, kunnen ook geldboetes opgelegd worden door de Gewestelijke Beboetingsentiteit. Ook de mogelijkheid tot het vorderen van geldboetes en zelfs gevangenisstraffen door de Procureur des Konings behoort tot de mogelijkheden van externe actoren.

De dienst Handhaving van Stad Lommel staat voor een degelijk, rechtvaardig en menselijk handhavingsbeleid.

Hier vind je enkele veelgestelde vragen en antwoorden over handhaving

 

Downloads

 

Openingsuren & contact

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 722 - 0491/929 189
e-mail
jordy.maenhoudt@lommel.be

Enkel op afspraak

Deel deze pagina