GRUP Hertog Jan

Over het RUP Hertog Jan

In opdracht van het stadsbestuur is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) in opmaak voor de Hertog Jan-site. Het plangebied ligt in het centrum, en wordt begrensd door Klachtloopstraat, Molsekiezel, Dorp, Vreyshorring en Hees. Voor het gebied gelden nu de voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA). Het BPA dateert van 2002 en is op een aantal punten verouderd en te gedetailleerd. Dit verhindert de verdere kwalitatieve ontwikkeling van een aantal zones.

Het RUP “Hertog Jan” wordt opgemaakt volgens de nieuwe procedure voor RUP’s, die in werking is sinds 1 mei 2017. Grote wijziging ten opzichte van de vroegere procedure, is dat de opmaak van het RUP en de screening van de milieueffecten (MER-screening) geïntegreerd worden. De nieuwe procedure voorziet ook dat een startnota en procesnota worden opgemaakt in het begin van het planningsproces.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de startnota en de procesnota van het RUP goedgekeurd op 12 december 2017. De startnota bevat de doelstellingen van het RUP en de resultaten van effectenstudies op de omgeving (MER-screening). De procesnota omschrijft het planningsproces.

Het stadsbestuur wil graag de mening van bewoners, eigenaars enz. over de startnota van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan. Daarom worden een publieke raadpleging en een participatiemoment georganiseerd. Ook zal advies worden ingewonnen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en de Vlaamse en provinciale administraties.

De adviezen en inspraakacties worden verwerkt in een scopingsnota. Daarna zal een voorontwerp van het RUP worden opgemaakt. Over dit voorontwerp zal opnieuw advies worden gevraagd aan de GECORO, de Vlaamse en provinciale overheden en andere adviesinstanties. Vervolgens kan een ontwerp-RUP voorlopig worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dit ontwerp-RUP zal in openbaar onderzoek gaan. Wie dat wenst, kan dan bezwaren en opmerkingen indienen over het ontwerp-RUP. De GECORO bekijkt alle opmerkingen en bezwaren en geeft hierop een advies aan de gemeenteraad. Hiermee rekening houdend, kan een eindontwerp worden opgemaakt, dat dan definitief kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Voor verdere informatie of vragen betreffende het RUP “Hertog Jan” of de procedure, kan u terecht bij de dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit (011/399808 of planning@lommel.be).

Raadpleging startnota en procesnota

Het stadsbestuur wil graag de mening van de bevolking over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Hertog Jan” in Lommel dat in opmaak is. Van maandag 15 januari t.e.m. donderdag 15 maart 2018 loopt er een publieke raadpleging.

De start- en procesnota kan u tijdens die periode hier raadplegen:

De documenten zijn ook te raadplegen in het Huis van de Stad: dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel (open elke werkdag van 9u tot 12u en op afspraak).

Reacties

Tijdens de periode van de raadpleging kan iedereen reacties indienen. Dit kan op de volgende drie manieren:

  1. Door een aangetekende brief te sturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, p/a Huis van de Stad, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel.
  2. Via dit formulier
  3. Door opmerkingen af te geven tegen ontvangstbewijs bij de dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit in het Huis van de Stad.

Participatiemoment

De Stad Lommel licht de plannen toe tijdens een participatiemoment op dinsdag 16 januari 2018 om 19u00 in de Trouwzaal van het Huis van de Stad.