naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Dossier Bosland ingediend: grootste natuurmassief van Vlaanderen wil uitgroeien tot Nationaal Park Vlaanderen

02 juni 2023 (vr)
Onder een stralende zon werd gisteren in het Pijnven bekend gemaakt dat de kandidaat Nationaal Park coalitie erin geslaagd is om voor de deadline van 31 mei 2023 de kandidatuur voor Nationaal Park Bosland in te dienen.

De voorbije maanden haalde Bosland meermaals het nieuws met wijzigingen in het partnership en het werkingsgebied. De coalitie is dan ook zeer fier om uiteindelijk een zeer kwalitatief en ambitieus dossier te kunnen indienen.

Pionierswerk aan de basis van nieuwe geïntegreerde en gebiedsgerichte toekomst
Een toekomstgerichte ontwikkeling van onze open ruimte, natuur- en plattelandsgebieden, vereist een geïntegreerde en gebiedsgerichte aanpak in nauwe samenwerking tussen verschillende bestuursniveaus, lokale bevolking en stakeholders.

Het statutair partnership Bosland deed op dit vlak de voorbije 17 jaar aan pionierswerk met onder meer belangrijke realisaties op vlak van biodiversiteitsprojecten, toeristische productontwikkeling,?samenwerking met industrie en landbouw, het versterken van de streekidentiteit, landschapsontwikkeling, vergroening, wetenschappelijk onderzoek, lokale betrokkenheid, …

Met het groeiproces dat Bosland heeft doorlopen durven we met volle overtuiging te zeggen dat we klaar zijn voor een groter, sterker en nog meer verbonden Nationaal Park Bosland. Een Nationaal Park met een missie, een krachtig bondgenootschap en open voor samenwerking en groei.

Ambitieuze toekomst

Als kandidaat Nationaal Park werkte Bosland toekomstplannen uit om deze erkenning in de wacht te slepen. Ze zijn het resultaat van een ruim opgezet planproces waarin multidisciplinair onderzoek gecombineerd werd met diverse participaties. Er werden ruim 200 stakeholders betrokken bij de opmaak: inwoners van het projectgebied, wetenschappers en thema-experten, natuurverenigingen, leerkrachten, gidsen, toeristische ondernemers, sociale tewerkstellingsorganisaties, landbouwers, bestuurders en overheden (op lokaal, provinciaal en Vlaams niveau).

De toekomstplannen komen dus voort uit een gezamenlijke inspanning om na te denken over de toekomst van een landschap dat waardevolle natuur herbergt maar ook vele gebruikers kent.

De opgemaakte visie voor het Nationaal Park Bosland beoogt een structurele investering in het landschap en het samenwerkingsverband van de toekomst. Een landschap en bondgenootschap waarin kostbare natuur alle ruimte krijgt en die een gezonde omgeving creëren voor inwoners en een slimme investeringsbasis bieden voor ondernemers. De plannen vormen een blauwdruk voor de verdere ontwikkeling en ontsluiting van Bosland als Nationaal Park.

Kandidaat Nationaal Park Vlaanderen

De kandidatuur van Nationaal Park Bosland is uitgewerkt in vier basisdocumenten: een Masterplan 2024-2048 met een Landschapbiografie, een Operationeel Plan 2024-2030 en een Governanceplan. Deze vier documenten moeten gezien worden als een geïntegreerd geheel.

Een ambitieus Nationaal Park

Het raamwerk voor visievorming in het Masterplan 2024-2048 vertrekt vanuit een toekomstvisie die bestaat uit drie ambities: de realisatie van een ecologisch waardevol, attractief en exemplarisch Nationaal Park Bosland.

Deze ambities vormen het kompas om het huidige Bosland als Nationaal Park te ontwikkelen en ontsluiten, waarbij het evenwicht en de relatie tussen mens en natuur primeren.

  • Ambitie 1: Een ecologisch waardevol Nationaal Park
    Nationaal Park Bosland is een waardevol natuurcomplex dat in de Vlaamse context van uitzonderlijke grootte is. Deze ambitie vertrekt enerzijds vanuit het idee dat natuur niet stopt aan grenzen en focust op natuurversterking en -verbinding. Anderzijds komt intrinsieke kwaliteitsverhoging de biodiversiteit ten goede. Daarbij komt dat de klimaatuitdagingen een urgente opgave zijn. Ambitie 1 legt daarom de focus op kansen en uitdagingen op vlak van natuurversterking, biodiversiteit en klimaatrobuustheid.

  • Ambitie 2: Een attractief Nationaal Park
    Het Nationaal Park Bosland biedt ruimte voor leven, beleven en ondernemen in symbiose met natuur en landschap. Binnen deze ambitie ligt de focus op kansen en uitdagingen m.b.t. toeleiding naar en ontsluiting van het Nationaal Park en het valoriseren van de aanwezige erfgoedkwaliteiten. Omdat in dit Nationaal Park iedereen welkom is, wordt bij de duurzame ontwikkeling en ontsluiting volop aandacht besteed aan het bieden van een Nationaal Park beleving op maat van doelgroepen.

  • Ambitie 3: Een internationaal exemplarisch Nationaal Park
    Het Nationaal Park Bosland wil internationaal toonaangevend zijn op vlak van parkmanagement, natuur- en landschapsbeheer en significant bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Een open houding en professionele communicatie zijn hierbij essentieel. Ambitie 3 legt daarom de focus op samenwerking met en wisselwerking tussen partners en stakeholders.

Nationaal Park Coalitie

Op basis van een gerichte verkenning van de gezamenlijke toekomstkansen besluiten de gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel en Pelt samen verder te gaan en een bestuurlijke hefboom te vormen voor de doorontwikkeling van Bosland tot Nationaal Park.

Samen met het Agentschap Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Lage Kempen, Sibelco en Natuurpunt wordt uiteindelijk een krachtige gebiedscoalitie gevormd die de realisatie van Nationaal Park Bosland zal verwezenlijken.

Nieuwsoverzicht
Dossier Bosland

Contact

Milieu en Natuur

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
milieu@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina