Privacy

DISCLAIMER & COPYRIGHT © 2014

Gebruiksvoorwaarden

Het stadsbestuur van Lommel biedt u deze website (www.lommel.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaat het stadsbestuur alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

 1. Aansprakelijkheid

  De stad Lommel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, Hertog Janplein, 3920 Lommel.

  Het stadsbestuur heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het stadsbestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

  Het stadsbestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

 2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

  Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

  Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in het bijzonder het stadslogo - is uitdrukkelijk verboden. 

  De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het stadsbestuur van Lommel of aan de organisaties die het stadsbestuur van Lommel hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het stadsbestuur van Lommel en de websiteleverancier LCP.

  Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het College van Burgemeester en Schepenen, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel. Dit kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan het stadsbestuur de eigendomsrechten in bruikleen heeft.

 3. Links en verwijzingen

  Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Ondanks systematische controle kan het stadsbestuur van Lommel geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het stadsbestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

  Het stadsbestuur van Lommel aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het stadsbestuur van Lommel verwijst. Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen: info@lommel.be.

 4. Bescherming van de persoonsgegevens

  De gegevens die het stadsbestuur langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van het stadsbestuur van Lommel. Zij dienen uitsluitend om u de gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen, te laten verbeteren of schrappen. Daartoe schrijft u naar het college van burgemeester en schepenen, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel of mailt u naar info@lommel.be.