Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan wordt, net als de vorige generatie, opgebouwd in drie fasen. Er werd gestart met een oriëntatiefase, die resulteerde in een oriëntatienota. Hierin werden bestaande plannen, visies en problemen verkend en geduid. Deze nota werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Provinciale Auditcommissie (PAC) op 23/02/2010.

Vervolgens werden, op basis van de onderzoeksresultaten scenario’s opgebouwd welke tot een duurzame mobiliteit moesten leiden. De verschillende actoren maakten, in samenspraak, een keuze uit de verschillende scenario’s. De resulterende synthesenota werd aan de PAC voorgelegd op 25/05/10 en gunstig beoordeeld.

Als laatste fase van het mobiliteitsplan wordt het beleidsplan opgemaakt. Het gekozen scenario wordt verder geconcretiseerd, hierbij wordt tevens een actieprogramma uitgewerkt. Het volledige mobiliteitsplan wordt opnieuw voorgelegd aan de PAC.

Onderhavige nota behandelt de derde en laatste stap in het gemeentelijke mobiliteitsplanningsproces: het beleidsplan. De hoofdstukken 2 en 3 grijpen terug naar de voorgaande fasen met een opsomming van de problemen en kansen enerzijds en een korte samenvatting van het resultaat uit fase 2 waarin diverse scenario’s werden onderzocht.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke planning en mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799 - 011 399 808
e-mail
planning@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina