Aanvullend reglement over het wegverkeer

Wat?

Aanvullende reglementen vormen een aanvulling op het wegverkeersreglement.

In het wegverkeersreglement bepaalt de federale overheid de algemene verkeersregels, zoals voorrang van rechts en de  algemeen geldende snelheidsregimes.

Gemeenten en gewesten, kunnen hiervan afwijkend of verfijnend een aanvullend reglement goedkeuren. De aanvullende reglementen hebben een bijzonder toepassingsgebied en strekken ertoe de verkeersreglementering aan te passen aan de plaatselijke of bijzondere omstandigheden. Het gaat hierbij steeds om ‘blijvende toestanden’. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld een steeds geldende parkeerreglementering, een zone 30, eenrichtingsverkeer, of maatregelen i.v.m. vrachtvervoer, …

Wanneer een bevoegde overheid – hetzij een gemeente, hetzij het gewest – beslist om op een bepaalde plaats een welbepaalde verkeersmaatregel in te voeren, dan moet deze beslissing gepaard gaan met het plaatsen van de correcte verkeerstekens. Het plaatsen van verkeerstekens en signalisatie die verplichtingen opleggen aan weggebruikers, moet in een aanvullend reglement worden genomen door een bevoegde overheid.

Bevoegdheid

Voor gemeentewegen:
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om aanvullende reglementen vast te stellen voor gemeentewegen.

Voor gewestwegen:
De gewestelijke wegbeheerder – voornamelijk het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) – stelt de aanvullende reglementen vast die betrekking hebben op gewestwegen.

De gemeente kan ook aanvullende reglementen op gewestwegen die zich op haar grondgebied bevinden vaststellen, maar deze moeten na goedkeuring door de gemeenteraad ook nog goedgekeurd worden door de Administratie Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest.

De aanvullende reglementen verkeer worden voorbereid door de mobiliteitsambtenaar en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, zo nodig geadviseerd door de verkeerscommissie, de mobiliteitscel, de diensten van de Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en/of de politiediensten. De finale goedkeuring gebeurt door de bevoegde instantie, zijnde de gemeenteraad of desgevallend de AWV.

Verkeersmaatregelen

Klik hier voor alle goedgekeurde reglementen

Verkeer

Openingsuren & contact

Mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
mobiliteit@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina