Exploitatie dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer (Taxidienst)

Wil je een taxidienst uitbaten in de stad Lommel? Dan heb  je een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV) nodig.

Wil je bovendien een taxivoertuig besturen? Dan heb je als chauffeur een bestuurderspas nodig.

Nieuwe Vlaamse taxiwetgeving vanaf 2020

Met 1 vergunning keuze uit 4 diensten

Vanaf 1 januari 2020 kunnen taxibedrijven een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV) aanvragen voor het uitbaten van een taxidienst. Met 1 vergunning kan je 4 diensten naar keuze aanbieden:

Straattaxi: het voertuig wordt aangeboden aan de klant op de openbare weg of op niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaatsen waarover de exploitant beschikt (de klant moet de taxi minstens een kwartier op voorhand bestellen).

Standplaatstaxi: het voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van een gemeente gebruiken. Je beschikt hiervoor over een machtiging van die gemeente.  Opgelet: in Lommel is dit niet van toepassing.

Ceremonieel vervoer: het voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies van minstens 3 uur, op basis van een schriftelijke overeenkomst.

OV-taxi: opdrachten voor het gebruik van het voertuig komen binnen via de Mobiliteitscentrale.

Nieuw in de taxiwetgeving

Volgens de nieuwe taxiwetgeving:

 • worden de taxitarieven vrij bepaald voor de straattaxi’s. Voor de standplaatstaxi bepaalt de gemeente de tarieven (niet van toepassing in Lommel);
 • zijn er minimale emissienormen voor voertuigen. Deze gelden niet voor ceremonieel vervoer;
 • kunnen taxidiensten gebruik maken van taxistandplaatsen in andere gemeenten, mits zij over een machtiging beschikken in deze gemeenten;
 • moet enkel de standplaatstaxi verplicht een taxilicht dragen en een taximeter aan boord hebben;
 • moet de straattaxi werken via een taxi-app en moeten de tarieven duidelijk geafficheerd worden;
 • is er geen beperking meer op het aantal voertuigen per gemeente. De wachtlijst verdwijnt. Gemeenten kunnen wel een beperking instellen op het aantal standplaatstaxi’s;
 • moet elke taxichauffeur in het bezit zijn van een geldige bestuurderspas.

Wat met een vergunning verkregen vóór 2020?

Deze blijft geldig voor de termijn die in de vergunning opgenomen is, en dit aan de voorwaarden van toepassing volgens de oude wetgeving.

Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen

Wie kan dit aanvragen?

Je hebt een onderneming die betaald personenvervoer aanbiedt in een voertuig dat is uitgerust voor het vervoeren van maximum 9 personen (bestuurder inbegrepen) én waar de klant of inzittenden de bestemming bepalen.

Per exploitant wordt maar 1 vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.

De exploitant bewijst dat hij voldoet aan de voorwaarden over de zedelijkheid, de beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit.

Waar aanvragen?

Je vraagt de vergunning aan in de gemeente waar je exploitatiezetel gevestigd is. Is je exploitatiezetel gevestigd in de stad Lommel, dan doe je dit digitaal via Centaurus2020 (zie hieronder), de Vlaamse databank.

Exploitanten buiten het Vlaams gewest doen de aanvraag in een Vlaamse gemeente naar keuze.

Hoe een vergunning aanvragen?

De aanvraag verloopt volledig digitaal. Om een vergunning aan te vragen, heb je een ondernemingsnummer nodig.

Vraag hier je vergunning aan

Volgende documenten dienen digitaal geüpload te worden in Centaurus2020, zorg dus zeker dat je deze bij de hand hebt.

 • kopie van de identiteitskaart
 • uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Inschrijving van de onderneming in de KBO of de vermelding in de statuten van de activiteit individueel bezoldigd personenvervoer.
 • bewijs dat de exploitant beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiertoe volstaat een taaltest, een bewijs van inschrijving in een taalcursus van minstens niveau B1, of een diploma of getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs. In geval van een rechtspersoon wordt een getuigschrift toegevoegd van alle zaakvoerders of bestuurders belast met het dagelijkse beheer
 • attest waaruit blijkt dat je in orde bent  met de sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ).
 • attest waaruit blijkt dat je in orde bent met fiscale lasten (attest FOD Financiën).
 • Bewijsstukken die aantonen dat je over de voertuigen mag beschikken (bestelbon, aankoopfactuur, leasingovereenkomst, …).
 • Kopie verzekeringsbewijs (groene kaart)  én verzekeringspolis van elk voertuig
 • kopie keuringsbewijs van elk voertuig
 • kopie gelijkvormigheidsattest (certificaat van overeenstemming) van elk voertuig
 • kopie kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs) van elk voertuig

Indien je voldoet aan deze voorwaarden, ontvang je een vergunning IBPV die geldig is voor 5 jaar en geldig is voor het hele grondgebied van het Vlaamse gewest.

Tarief 

De vergunning is gratis. Als exploitant betaal je wel jaarlijks een retributie van 350 euro per in de vergunning vermeld voertuig. Als het voertuig voldoet aan de minimale emissienormen die gelden na 01/01/2025, betaalt u 250 euro.

Bestuurderspas aanvragen

Wie kan dit aanvragen?

Vanaf 1 juli 2020 heeft elke taxichauffeur in het Vlaams gewest een bestuurderspas nodig, ongeacht het statuut (werknemer of zelfstandige).

Waar aanvragen?

Je vraagt de bestuurderspas aan in de gemeente waar je woont. Woon je in de stad Lommel, dan doe je dit digitaal via Centaurus2020 (zie hieronder), de Vlaamse databank.

Taxichauffeurs die buiten het Vlaams gewest wonen, doen de aanvraag in een Vlaamse gemeente naar keuze.

Hoe een bestuurderspas aanvragen?

De aanvraag verloopt volledig digitaal.

Vraag hier je bestuurderspas aan

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • beschikken over een rijbewijs met geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer.
 • beschikken over een toelating om arbeidsprestaties te verrichten (enkel indien je een buitenlandse staatsburger bent).
 • voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 25 van het Besluit Vlaamse regering van 8 november 2019.
 • voldoen aan de taalvereisten: Nederlands op niveau B1 volgens het Europees Referentiekader.

Voeg bij je aanvraag de volgende documenten toe:

 • Kopie rijbewijs.
 • Een beroepskaart of arbeidskaart indien van toepassing.
 • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Heb je niet het vereiste niveau B1, dan kan je toch een bestuurderspas krijgen als je minimaal niveau A2 kan aantonen. Je hebt dan twee jaar de tijd om het niveau B1 aan te tonen.

Je kan terecht voor de medische keuring bij:

De FOD Volksgezondheid - Medisch centrum Hasselt  Opgelet: dit kan enkel op afspraak!
Adres: FAC Verwilghen—Blok A - 2de verd., Voorstraat 43, 3500 Hasselt
Openingsuren: Maandag tot vrijdag van 8u30 tot 16u30
Telefoon: 02 524 97 97

Vooraleer je hier een afspraak maakt, moet je een attest hebben van je oogarts. Je maakt dus eerst een afspraak met je oogarts en pas dan een afspraak voor de verdere medische keuring.

Ga je in dienst bij een taxibedrijf? Dan kan je waarschijnlijk terecht bij de medische dienst van je toekomstige werkgever.

Indien je voldoet aan de voorwaarden, ontvang je een bestuurderspas die geldig is voor 5 jaar. De bestuurderspas wordt elke 5 jaar hernieuwd volgens dezelfde voorwaarden als hierboven. Jaarlijks moet de chauffeur zijn uittreksel uit het strafregister conform artikel 596,1-28 van maximaal 3 maanden oud, bezorgen aan de stad Lommel.

Tarief

Voor de bestuurderspas betaal je een retributie van 20 euro.

taxi

Contact

Economie

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
economie@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina