Aangifte droogteschade

De aanhoudende droogte van de afgelopen weken veroorzaakte al wat schade aan de (opkomende) teelten bij bedrijven in de land- en tuinbouwsector.

Voor zij die schade hebben, is het bijzonder belangrijk dat de nodige maatregelen genomen worden om deze schade vast te stellen. Het instrument dat land- en tuinbouwers hiervoor ter beschikking hebben is de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan land- en tuinbouwteelten – de schattingscommissie.

Het instellen van een brede weersverzekering staat los van het functioneren van de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten. Voor het functioneren van deze commissie blijven de bestaande richtlijnen van juli 2010 gelden.

Gedurende de overgangsperiode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 kan schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe kunnen verzekerd worden door een brede weersverzekering, maar die niet verzekerd zijn, nog gedeeltelijk vergoed worden voor de risico’s vorst, storm en rukwinden, sneeuw- of ijsdruk, hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte.

Meer informatie inzake de brede weersverzekering en de tegemoetkomingen vanwege het Vlaams Rampenfonds kan u raadplegen op de website van het Vlaams Rampenfonds https://overheid.vlaanderen.be/brede-weersverzekering

Landbouwers die hun belastingaangifte doen op basis van de landbouwforfaits kunnen een aftrek doen van hun inkomsten op basis van een schattingsverslag. Een forfait is immers een gemiddelde en houdt geen rekening met individuele verliezen. Met het schattingsverslag kan de landbouwer aldus een zo realistisch mogelijke aangifte doen.

Verslag van de schattingscommissie

Daarnaast is een verslag van de schattingscommissie noodzakelijk voor meerdere administratieve verplichtingen op de landbouwbedrijven, zoals bij:

 • het vragen van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers
 • bijzondere opbrengstverliezen in geval van het genieten van premies
 • nitraatresidu-bepalingen op percelen waarbij de mestbank een procedure voorziet om percelen waar teeltschade geleden is af te melden
 • een tegemoetkoming vanwege het rampenfonds wanneer de overheid de extreme weersomstandigheden erkent als ramp.

Aanvraag

De getroffen landbouwers dienen een schriftelijke aanvraag te richten aan de burgemeester om de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten samen te roepen.

In deze aanvraag (zie modelbrief als bijlage) dient eveneens het volgende opgenomen te worden:

 • Naam
 • Datum van de gebeurtenis die de schade veroorzaakte nl. ‘voorjaar 2020’
 • Gebeurtenis die de schade veroorzaakt: ‘droogte’
 • Beschadigde percelen volgens nr. van de laatste oppervlakte aangifte ‘verzamelaanvraag 2020’
 • Vermoedelijke oogstdatum
 • Zaaidatum van de teelt (ook van grasland indien minder dan een jaar)
 • Is het perceel beregend of heringezaaid?
 • Kopie van verzamelaanvraag 2020
 • Kopies van fotoplannen waarop de percelen staan aangeduid
 • Bewijslast (vb. weegbonnen) voor teelten die reeds geoogst zijn
 • Foto's van de teelten (per perceel)

Deze aanvraag dient uiterlijk 24 juni 2020 ingediend te worden bij de Dienst Lokale Economie – Huis van de Stad en/of via e-mail: griet.willems@lommel.be

Schadecommissie

De schadecommissie zal een 1ste schatting uitvoeren in de eerste 3 weken van juli 2020.  De 2de en definitieve vaststelling van de schade aan teelten zal vlak voor de oogst georganiseerd worden.

Meer info

Wens je meer informatie met betrekking tot vaststelling van schade waar een Proces-verbaal van vaststelling van schade aan teelten van opgemaakt worden, gelieve contact op te nemen met de Dienst Lokale Economie, op weekdagen tussen 9 en 12 uur van 9 juni 2020 t.e.m. 24 juni 2020 via het telefoonnummer 011/399 818 (Griet Willems – Deskundige Lokale Economie).

Hoe kan je deze aanvraag indienen?

Via dit aanvraagformulier dat je kan afdrukken, invullen en met de nodige stukken indienen bij de stad Lommel via griet.willems@lommel.be

Opgelet! De aanvragen tot vaststelling van schade aan teelten moeten uiterlijk tegen 28 juni 2020 ingediend zijn.

droogteschade

Openingsuren & contact

Lokale economie

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
lokale.economie@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina