2019-09-24 | Beslissing omgevingsvergunning | Kerkhovensesteenweg 160

de heer Ertugrul Kemaldar, met als adres Tapuitstraat 35 te 3920 Lommel, heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, meer bepaald voor 

  • Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over nieuwbouw van een vrijstaande woning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kerkhovensesteenweg 160 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72343, sectie E, perceel 939Y4.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24/09/2019 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij dienst omgeving van het stadhuis, Hertog Janplein 1 te 3920 Lommel.
 

GEGEVENS OVER DE BEROEPSMOGELIJKHEDEN (art. 53 + 54 OV-decreet. Art. 73 + 87 OV-besluit)U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van, of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van vergunningsvoorwaarden. Voor diegene die louter aangewezen is op kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur, moet het beroep ingediend worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Indienen beroepschrift: Het beroepschrift moet ingediend worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: De deputatie van de Provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan: – de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing; – het college van burgemeester en schepenen, Hertog Janplein 1 te 3920 Lommel. Inhoud beroepschrift: Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid: – uw naam, hoedanigheid en adres; – de identificatie van de beslissing (referentie: «OV_ALG_dossiernr_omgevingsloket» ) en van het onroerend goed en/of de inrichting; – de redenen waarom u beroep aantekent; – minstens (a) een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing, (b) het belang dat u heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden, – of u gehoord wenst te worden door de omgevingsvergunningscommissie, – voeg bij het beroep een betalingsbewijs van de dossiertaks toe (dossiertaks: 100 euro. Rekeningnummer Provincie Limburg: IBAN BE18 0910 1811 3565 - BIC GKCCBEBB) met vermelding van beroep


Te Lommel, 24/09/2019

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina