2019-09-18 | Beslissing omgevingsvergunning | Weimortels 4

De heer Davy Boonen, met als adres Weimortels 4 te 3920 Lommel, heeft bij het college van burgemeester en schepenen melding gemaakt van Stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een veranda en overkapping.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Weimortels 4 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72342, sectie A, perceel 399K.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 17/09/2019 akte genomen van de melding.

De akte ligt ter inzage bij de dienst omgeving van het stadhuis, Hertog Janplein 1 te 3920 Lommel.


GEGEVENS OVER DE BEROEPSMOGELIJKHEDEN
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres :
Raad voor vergunningenbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).
U bent een rolrecht verschuldigd van :
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing
wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
De procedure voor de Raad van vergunningenbetwistingen wordt geregeld in
- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningenbetwistingen.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Te Lommel, 2019-09-18

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina