2019-10-07 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Heide 6-8

Referentie omgevingsloket: OMV_2019121332
Referentie gemeente: V1835
Projectnaam omgevingsloket: Verkaveling Lommel, Heide 8
Projectnaam gemeente: Verkavelen van grond in functie van het creëren van één lot bestemd voor open bebouwing
Ligging: Heide 8 te 3920 Lommel

Afdeling 2, sectie A, perceel 624P, 624R

Contactpersoon: Heidi Agten


Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door landmeter Jean-Pierre Hamblok een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heide 6-8 te 3920 Lommel, kadastraal gekend afdeling 2, sectie A, perceel 624P, 624R.

Het betreft een aanvraag tot verkavelen van grond in functie van het creëren van één lot bestemd voor open bebouwing en het rooien van conifeer.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 07/10/2019 tot en met 05/11/2019.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 05/11/2019, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

 07/10/2019, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina