Groene wandeling Lommel

De stad Lommel heeft de ambitie om haar kern te verrijken met een sterk uitgebouwd groen netwerk van buurtparken, zachte doorsteken, groene erven en collectieve tuinen, dat het hele stadscentrum dooradert en voor fietsers en voetgangers alternatieve routes aanbiedt: de Groene Wandeling. De Groene Wandeling zet in op het verbinden en beter ontsluiten van bestaande parkruimtes, en op het toevoegen van nieuwe groene plekken.

Slapende binnengebieden kunnen worden geactiveerd tot buurtpark, onbebouwde percelen kunnen omgevormd worden tot nieuwe groene doorsteken, verrommelde binnengebieden worden opgefrist tot ontmoetingsplek. De Groene Wandeling plaatst deze plekken in een breder groen netwerk, dat toelaat de stad op een heel nieuwe manier te ontdekken en te beleven.

Daarnaast wil de Groene Wandeling een stedelijk verhaal vertellen. Met het inzetten van onderbenutte binnengebieden en percelen, wordt resoluut de kaart van kernversterking en verdichting getrokken. De ontwikkeling van deze plekken resulteert in een groot aantal kwalitatieve inbreidingsprojecten, die steeds vernieuwende woonomgevingen genereren: wonen rond een verkeersvrij buurtpark, langsheen een tuinerf, rondom een collectieve tuin. De Groene Wandeling verzoent daarmee de dubbele ambitie die de stad Lommel uitdraagt: een aantrekkelijke groenstructuur in een sterke stadskern. De Groene Wandeling heeft ook de ambitie om buiten de grenzen van het centrum te reiken en de kern te verknopen met de grote open ruimtestructuren rondom: de vallei van de Eindergatloop en Meysterbergen in het zuiden, park De Soeverein-Sahara en het randstedelijk groengebied in het noorden.

Het beeldkwaliteitsplan Lommel (2011) legde de kiemen voor de Groene Wandeling. Om de Groene Wandeling uit te diepen tot een voldragen project voor Lommel, is een masterplan opgemaakt. Het masterplan laat zien hoe de Groene Wandeling eruit kan zien, en hoe nieuwe projecten erbinnen kunnen passen. In de studie zijn verschillende ambitieniveaus uiteenzet, van een eenvoudige groene doorsteek tot een nieuw buurtpark. Per ambitie is een methodiek uitgewerkt die aangeeft hoe een ambitie kan worden bereikt. De methodiek kan een leidraad zijn voor eigenaars en ontwerpers om te kijken wat de mogelijkheden zijn van een binnengebied, en kan dienen als toetsingskader om concrete ontwikkelingsvragen te evalueren.

Een belevingskaart visualiseert het gewenste toekomstbeeld van een volledig uitgebouwde Groene Wandeling. Het verbeeldt een toekomstvisie voor het centrum van Lommel. De belevingskaart laat zien hoe een geheel nieuwe beleving van de kern kan ontstaan, niet enkel doorheen de klassieke straten, maar net langs buurtparken, tuinerven en aangename passages. Elke realisatie van een onderdeel van de Groene Wandeling betekent wel voor iemand een nieuwe veilige verbinding naar school, een kortere weg naar de bakker, een ontmoetingsplek voor omwonenden of een nieuwe looproute voor de jogger. Elke realisatie zorgt voor een meer aantrekkelijke groenstructuur en draagt bij tot een sterke stadskern.

Meer info

Het Eindrapport Groene Wandeling Lommel werd goedgekeurd door de Gemeenteraad op 22 oktober. Je kan het eindrapport terugvinden bij de downloads hiernaast. 

Huisstijlboek Groene Wandeling

Voor het openbaar domein in de Groene Wandeling is een huisstijlboek opgemaakt. Het huisstijlboek geeft richting aan de vooropgestelde kwaliteit en moet voor eenvormigheid zorgen in projecten binnen de Groene Wandeling. Je kan het Huisstijlboek Groene Wandeling terugvinden bij de downloads hiernaast.

groene wandeling

Openingsuren & contact

Ruimtelijke planning en mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
mobiliteit@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 19 u

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina