Herinrichting Koning Albertlaan en Koningin Astridlaan

Op de gemeenteraad van 28 april 2020 werd het gemeentelijk rooilijnplan en het onteigeningsbesluit in functie van de herinrichting van de Koning Albertlaan en de Koningin Astridlaan, te starten ter hoogte van de Kapelstraat tot aan het kruispunt met de Norbert Neeckxlaan, goedgekeurd.  

Het feit dat het onteigeningsplan is goedgekeurd, wil voor alle duidelijkheid niet zeggen dat er ook effectief een onteigening komt. Een extern onderhandelaar voert eerst minnelijke onderhandelingen met alle eigenaars om de grond aan te kopen. Hij doet dat op basis van de schatting van de grondprijs door de afdeling vastgoedtransacties van het Vlaams gewest. Pas als de gronden niet in der minne aangekocht kunnen worden, zal de afdeling vastgoedtransacties per perceel een gerechtelijke procedure opstarten om via de vrederechter de gronden te verwerven en te vergoeden. 

Betrokkenen die een bezwaar hebben ingediend tegen de rooilijn zijn wij verplicht– op papier – het volledige rooilijnplan bezorgen.  

Dit omvat de bijlages:

  • Het gemeenteraadsbesluit;
  • Het verslag van het openbaar onderzoek;
  • De rooilijnplannen;

Tegen het besluit tot definitieve vaststelling van de rooilijnplannen kan overeenkomstig artikel 24 van het Decreet Gemeentewegen een georganiseerd administratief beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering. De beroepstermijn bedraagt 30 dagen (= vervaltermijn). De Vlaamse regering neemt overeenkomstig artikel 25 van voornoemd Decreet een beslissing binnen de 90 dagen (= ordetermijn).

Om alle eigenaars hiervan (onteigeningsbesluit) in kennis te stellen, bepaalt het Decreet Gemeentewegen dat wij verplicht – op papier – het volledige dossier van de onteigening moeten bezorgen.   

Daarom vindt u als bijlage: 

  • Het gemeenteraadsbesluit;
  • Het verslag van het openbaar onderzoek;
  • De onteigeningsplannen; 
  • De projectnota én alle bijlages.

Tegen het definitieve onteigeningsbesluit kan beroep worden ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen overeenkomstig artikel 43 van het Vlaams Onteigeningsdecreet. De beroepstermijn bedraagt overeenkomstig artikel 44 van voornoemd Decreet 45 dagen (=vervaltermijn)

Wat de grondverkopen betreft, kunnen we meedelen dat de onderhandelaar de intentie heeft om vanaf 18 mei terug te starten met het maken van afspraken. Uiteraard volgt hij daarbij de geldende coronarichtlijnen strikt op.