2020-01-03 | Beslissing omgevingsvergunning | Retrofit Windpark Kristalpark

NV Aspiravi, met als adres Vaarnewijkstraat 17 te 8530 Harelbeke, heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de Vlaamse Regering, meer bepaald voor 

 • Stedenbouwkundige handelingen
 • De exploitatie van een ingedeelde inrichting

Kort omschreven gaat het over het project ‘Retrofit windpark Kristalpark Lommel’ met als voorwerp:

 • De volgende stedenbouwkundige handelingen:
  • o Afbraak van 8 bestaande windturbines en kabeltracés
  • o Bouwen en exploiteren van 6 nieuwe windturbines met werkvlakken, toegangswegen, kabeltracés, inbuizing gracht en publiciteitsinrichting
 • De volgende ingedeelde rubrieken van Vlarem II: 12.2.2° en 20.1.6.1.c

Gelegen Balendijk z/n, kadastraal gekend: afd. 1, sie C, nrs. 1418/E5, e.a.

De Vlaamse Regering heeft op 20/12/2019 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 03-01-2020 tot 02-02-2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst milieu en natuur en Ruimtelijke Ordening op volgend adres: Hertog Janplein 1 te 3920 Lommel

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift bij:

Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges,              Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel

Dien het beroep in binnen 45 dagen die ingaat de dag na betekening van de bestreden beslissing.

Het verzoekschrift dient in 5-voud (één origineel en 4 afschriften) te worden ingediend.

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

 • De vergunningsaanvrager behalve als deze zelf beroep instelt
 • De Vlaamse Regering

Er is tevens een rolrecht verontschuldigd van:

 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid

Het rolrecht moet betaald worden binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het bezoek daartoe door de griffier van de Raad.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuurscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging van sommige Vlaamse Bestuurscolleges.

Inlichtingen en toelichting is terug te vinden op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Te Lommel, 03/01/2020

Openingsuren & contact

Dienst Milieu en Natuur

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
milieudienst@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina