2020-01-24 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Koning Leopoldlaan 172

Referentie omgevingsloket: OMV_2019161229
Referentie gemeente: V1841
Projectnaam omgevingsloket: Verkaveling Lommel, Koning Leopoldlaan (172)
Projectnaam gemeente: Verkavelen van grond in functie van het creëren van één lot bestemd voor halfopen bebouwing
Ligging: Koning Leopoldlaan 172 te 3920 Lommel

Afdeling 1, sectie C, perceel 230R3

Contactpersoon: Heidi Agten

Het stadsbestuur van Lommel deelt mee dat door landmeter Jean Pierre Hamblok een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Koning Leopoldlaan 172 te 3920 Lommel, kadastraal gekend afdeling 1, sectie C, perceel 230R3.

Het betreft een aanvraag tot verkavelen van grond in functie van het creëren van één lot bestemd voor halfopen bebouwing.

Type handelingen: verkavelen van gronden.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/01/2020 tot en met 22/02/2020.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 22/02/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

24/01/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

In de namiddag enkel op afspraak.

Deel deze pagina