Subsidie kleinschalige waterzuivering

De stad voorziet jaarlijks premies voor de aanleg van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, uitgevoerd volgens de code van goede praktijk. De premie wordt slechts éénmaal per gebouw / woning toegekend.

Voor wie

De toelage wordt uitgekeerd aan de eigenaar van de woongelegenheid. Desgevallend kan de toelage worden uitgekeerd aan de huurder. In dit geval dient de huurder een schriftelijke verklaring voor te leggen waaruit blijkt dat de eigenaar van de woongelegenheid zijn rechten hiertoe overdraagt aan de huurder.

Voorwaarden

Een premie voor de bouw van een particuliere kleinschalige waterzuiveringsinstallatie bij een woning wordt verleend onder volgende voorwaarden:

 • Het betreft een installatie die gelegen is binnen de grenzen van de stad Lommel;
 • De installatie heeft een permanent en definitief karakter;
 • Het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen;
 • Het betreft een installatie bij een woning buiten de zuiveringszones A en B;
 • Het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put;
 • De installatie dient gebouwd en geëxploiteerd te worden conform de code van goede praktijk;
 • Het hemelwater dient maximaal afgekoppeld te worden
 • De stad behoudt het recht blijvend controle uit te oefenen over de installatie. Ingeval het niet naleven van de bepalingen als gesteld in het besluit, kan de uitgekeerde premie worden teruggevorderd.

Hoe aanvragen

De particuliere aanvraag dient te gebeuren door middel van het subsidieformulier. Het subsidieformulier kan worden afgehaald bij de milieudienst of je kan het afhandelen via het e-loket. De aanvraag dient te gebeuren in het jaar dat de installatie wordt gebouwd.

Het aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van volgende bewijsstukken:

 • Een fotoreportage van het aanlegproces waaruit blijkt dat de installatie aangelegd is conform de code van goede praktijk
 • Een plan van het perceel met aanduiding van de woning en de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie
 • Facturen waarin de gemaakte kosten worden bewezen

E-loket

 • Subsidie kleinschalige waterzuivering aanvragen

  Formulier

Contact

Milieu en Natuur

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
milieu@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina