Openbare aanbesteding inzake de verhuring van de jachtrechten

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Lommel gaat op woensdag 8 april 2020 om 11.00u, in het Huis van de Stad, Hertog Janplein 1 te Lommel, over tot de openbare aanbesteding inzake de VERHURING VAN DE JACHTRECHTEN rekening houdende met o.a. volgende elementen:

  • Duur van het jachtrecht: 9 opeenvolgende jaren met aanvangsdatum 1 mei 2020
  • Totale oppervlakte: ± 1.814 ha samengesteld uit 23 loten
  • Voor enkele loten geldt de nulpacht, hetgeen impliceert dat de desbetreffende gebieden verpacht worden doch niet mogen bejaagd worden. Enkel bestrijdingsjacht is toegestaan na bestrijdingsmelding overeenkomstig de wettelijke procedure.
  • De aanbesteding zal gebeuren in massa.

Het aanbod moet uiterlijk op 3 april 2020 aangetekend verstuurd zijn, de poststempel op de omslag geldt als bewijs hiervan.

De inschrijver mag zijn aanbod ook afgeven op het bestuur tegen ontvangstbewijs uiterlijk op woensdag 8 april 2020 om 10.00 uur.

Op de omslag moet de inschrijver als adres vermelden: Stadsbestuur Lommel, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel. Boven dit adres moet hij eveneens vermelden "aanbod voor verhuring van jachtrechten". 

De inschrijver moet ook de nodige bijlagen bij het aanbod voegen.

Het bestuur zal laattijdige aanbiedingen en onregelmatige aanbiedingen die het objectieve verloop van de verhuringprocedure in het gedrang brengen, als niet ontvankelijk beschouwen.

De aanbestedingsvoorwaarden en/of bijkomende inlichtingen kan u steeds bekomen bij de Dienst Economie, Hertog Janplein 1 te 3920 Lommel.

Openingsuren & contact

Lokale economie

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
lokale.economie@lommel.be
Vandaag gesloten

Alle stadsdiensten zijn tot en met 19 april gesloten en enkel telefonisch en/of op afspraak bereikbaar. Niet dringende contacten worden uitgesteld tot na 19 april. Kom enkel langs voor zaken die onmogelijk uitgesteld kunnen worden. Diensten blijven telefonisch en per mail bereikbaar. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina