2020-03-09 | Bekendmaking Openbaar Onderzoek Omgevingsvergunning | Gordendijk 6

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020007465
  • Referentie gemeente: 2020/015/OMV
  • Projectnaam omgevingsloket:
  • Projectnaam gemeente: nieuwbouw paardenstal met overdekte mestvaalt en regularisatie terrasverharding
  • Ligging: Gordendijk 6 te 3920 Lommel
    Afdeling 72345, sectie B, perceel 325K4, 325L4, 325Z6, 416A

Het bestuur van Lommel deelt mee dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Gordendijk 6 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging Afdeling 72345, sectie B, perceel 325K4, 325L4, 325Z6, 416A

Het betreft een aanvraag tot nieuwbouw paardenstal met overdekte mestvaalt en regularisatie terrasverharding.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 28.2.c)1°
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 09/03/2020 tot en met 07/04/2020.

VERLENGING TERMIJN N.A.V. CORONAMAATREGELEN: 13 MEI 2020

Reden openbaar onderzoek:
Bouwen van hobbystal voor weidedieren in agrarisch gebied (VCRO art. 4.4.8/2) en aanleggen van mestopslag.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 07/04/2020, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Lommel.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lommel.

09/03/2020, Lommel

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

Alle stadsdiensten zijn tot en met 19 april gesloten en enkel telefonisch en/of op afspraak bereikbaar. Niet dringende contacten worden uitgesteld tot na 19 april. Kom enkel langs voor zaken die onmogelijk uitgesteld kunnen worden. Diensten blijven telefonisch en per mail bereikbaar. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina