06. Scholen en kinderopvang

Scholen

 • Alle lessen worden opgeschort. De scholen voorzien in opvang, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel, politie, brandweer en overige hulpdiensten. Opvang van kinderen mag niet door ouderen gebeuren. Wanneer er geen alternatieven zijn, kunnen zij op school opgevangen worden.
 • Ook de lessen in de Centra voor Volwassenenonderwijs, Centra voor Basiseducatie en academies voor deeltijds kunstonderwijs worden geschorst.

Kinderopvang 

 • Crèches en kinderdagverblijven en de stedelijke kinderopvang zijn open.

Opvang tijdens de paasvakantie 

De coördinatie van de opvang van kinderen tijdens de paasvakantie ligt bij het lokaal bestuur in samenwerking met alle Lommelse scholen en de bestaande lokale opvanginitiatieven.

 • Zolang het lukt, voorziet de school opvang tijdens de normale schooluren.
 • Buiten de normale schooluren wordt er opvang voorzien in de stedelijke kinderopvang De Kinderclub (011/399 607).
 • Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan worden de ouders gecontacteerd om het kind te komen ophalen.
 • Kinderen blijven zo veel als mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, ga dan daarover met de school in dialoog. Bij twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever te vragen.
 • We raden het af om het kind te laten opvangen door personen die tot de risicogroep behoren.

Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie de school opvang voorziet:

 • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan, ... . Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen.
 • Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten opgevangen worden.
 • Er is ook een mogelijkheid tot opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. De ouders gaan daarover in overleg met de school of het CLB.

!!! Als een kind niet tot die 3 groepen behoort, bv. omdat de ouders in een ploegensysteem werken in de metaal- of chemiesector, gaan de ouders in gesprek met de directeur. Bij gerede twijfel staat de school het vrij een attest van de werkgever te vragen.

Hoe organiseert men de opvang?

 • De vuistregel blijft enerzijds dat scholen zo weinig mogelijk leerlingen moeten opvangen.
 • De school zorgt voor een permanentiesysteem (eventueel via een beurtrol), zodat opvang mogelijk blijft voor ouders die aangeven daar behoefte aan te hebben.
 • Ook als er geen leerlingen zijn, blijft de school telefonisch bereikbaar voor de ouders die op een bepaald moment toch opvang nodig hebben.
 • Voor opvang tijdens de normale schooluren kan men geen kosten aanrekenen.
 • Voor de voor- en naschoolse opvang blijven de geldende afspraken van kracht.
 • De voorzorgsmaatregelen moet men blijven opvolgen (basishygiëne, afstand, ventilatie, openluchtactiviteiten, ...). De belangrijkste bescherming blijft: grondig en vaak handen wassen.

Hoe verloopt de opvang in de paasvakantie?

Het algemene principe blijft ook in de paasvakantie dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk thuis worden opgevangen.

Voor basisschoolkinderen en leerlingen uit het secundair onderwijs tot en met 14 jaar, voor wie dat niet kan, neemt het lokaal bestuur, in overleg met de basisscholen en het Agentschap Opgroeien de regie in handen. Het gaat concreet om de 3 groepen van gezonde leerlingen.

Leerlingen uit het secundair onderwijs (12-14 jaar) in één van de bovenstaande situaties, kunnen terecht bij het centraal meldpunt Kinderopvang, tel. 011/399 616, waarna een oplossing op maat wordt gezocht.

Voor de andere leerlingen uit het secundair onderwijs blijft gelden: THUISBLIJVEN TIJDENS DE VAKANTIE. Geef die boodschap zeker mee aan de jongeren.

Tijdens de paasvakantie hebben de leerlingen ook effectief vakantie:

 • er worden geen alternatieve vormen van leren aangeboden,
 • de invulling bestaat uit sport en spel,
 • er wordt maximaal rekening gehouden met de geldende voorzorgsmaatregelen.
 • ook op paasmaandag wordt er door de stedelijke kinderclub en de scholen opvang voorzien.

Leerlingenvervoer Buitengewoon onderwijs

De Lijn blijft de ritten voor het vervoer van leerlingen buitengewoon onderwijs uitvoeren, tenzij ze van de directie de vraag krijgen dat niet langer te doen.


Blijf je met vragen zitten, dan kan je altijd bellen naar het centraal meldpunt Kinderopvang : 011 399 616. De stedelijke kinderopvang De Kinderclub, tel. 011 399 607 of de dienst Onderwijs, tel. 011 399 610. 

Openingsuren & contact

Communicatiedienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 700
Fax fax
011 399 740
e-mail
info@lommel.be
Vandaag gesloten

Alle stadsdiensten zijn tot en met 19 april gesloten en enkel telefonisch en/of op afspraak bereikbaar. Niet dringende contacten worden uitgesteld tot na 19 april. Kom enkel langs voor zaken die onmogelijk uitgesteld kunnen worden. Diensten blijven telefonisch en per mail bereikbaar. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina