2020-03-18 | Beslissing omgevingsvergunning | Limburg Win(d)t (bouw windpark Kristalpark)

Limburg.Win(d)t, met als adres Vaarnewijkstraat 17 te 8530 Harelbeke, heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de Vlaamse Regering, meer bepaald voor 

 • Stedenbouwkundige handelingen
 • De exploitatie van een ingedeelde inrichting
 • Vegetatiewijziging

Kort omschreven gaat het over het project ‘Windpark Lommel Kristalpark West – bouwen en exploiteren van 7 windturbines’ met als voorwerp:

 • De volgende stedenbouwkundige handelingen:
  • Bouwen van 7 windturbines
  • Aanleg van toegangswegen
  • Aanleg van een tijdelijk en permanent werkvlak
  • Plaatsing van een middenspanningscabine en aanleg van middenspanningskabels
  • Inbuizing van een waterloop
  • Plaatsing reclamepaneel
 • De volgende ingedeelde rubrieken van Vlarem II: 12.2.2°, 1.6.1.c en 53.2.2°b)1°
 • Vegetatiewijziging: het rooien van 14 bomen

Gelegen Paulusstraat z/n, kadastraal gekend: afd. 1, sie C, nrs. 1424G, 1428K2, 1428V, 1429T, 1430Z5, 1431G3, 1431H3, 1431X3, 1431Y2, 1432B2, 1433B11, 1433C11, 1433H11, 1433V10, 1433X10, 1433Y10, 1433Z10, 1434F6, 1434G6, 1434L6, 1434P6, 1437L45

De Vlaamse Regering heeft op 17-02-2020 en bij erratumbesluit van 13 maart 2020 de omgevingsvergunning deels verleend, deels geweigerd. De vergunning wordt geweigerd voor de bouw en exploitatie van 1 windturbine (LWN6) kadastraal gelegen afdeling 1, sectie C, nrs. 1431G3 en 1431Y2. De overige aangevraagde turbines en bijhorende werken evenals de vegetatiewijziging worden vergund.

De beslissing ligt van 20-03-2020 tot 19-04-2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst milieu en natuur en Ruimtelijke Ordening op volgend adres: Hertog Janplein 1 te 3920 Lommel.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Bezorg hiertoe een beroepschrift bij:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

            Koning Albert II-laan 35 bus 81

            1030 Brussel

Dien het beroep in binnen 45 dagen te rekenen vanaf 19/03/20 (deze dag is niet inbegrepen).

Het verzoekschrift dient in 5-voud (één origineel en 4 afschriften) te worden ingediend.

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

-        De vergunningsaanvrager behalve als deze zelf beroep instelt

-        De Vlaamse Regering

Er is tevens een rolrecht verontschuldigd van:

-        200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

-        100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid

Het rolrecht moet betaald worden binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het bezoek daartoe door de griffier van de Raad.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuurscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging van sommige Vlaamse Bestuurscolleges.

Inlichtingen en toelichting is terug te vinden op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Te Lommel, 17/03/2020

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina