2020-03-10 | Beslissing omgevingsvergunning | Konijnenpijp 67

  • Referentie omgevingsloket: OMV_2020001062
  • Referentie gemeente: 2020/008/OMV
  • Bevoegde overheid: Lommel

GEGEVENS AANVRAGER/EXPLOITANT

  • Aanvrager(s): Sonja Jansen Vital Pauwels
  • Exploitant(en):

VOORWERP VAN DE AANVRAAG

Voorwerp van de aanvraag: Nieuwbouw eengezinswoning

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

LIGGING

  • Adres: Konijnenpijp 67 te 3920 Lommel
  • Kadastrale gegevens: Afdeling 72345, sectie B, perceel 792A

BESLISSING
Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 10/03/2020 hetvolgende beslist m.b.t. bovenvermelde aanvraag tot omgevingsvergunning:

Aard van de beslissing: Vergunning


De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

INZAGEMOGELIJKHEDEN
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op afspraak bij de dienst Ruimtelijke Ordening - Vergunningen van de gemeente Lommel te Huis van de Stad,
Hertog Janplein 1, 3920 Lommel tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking (zoals gemeld in het omgevingsloket).

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:
• digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be);
• per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing zoals gemeld in het omgeinvgsloket. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift
aan:
• de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
• het college van burgemeester en schepenen van Lommel.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referentie: OMV_2020001183;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020001183” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Te Lommel, 10/03/2020

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

Alle stadsdiensten zijn tot en met 19 april gesloten en enkel telefonisch en/of op afspraak bereikbaar. Niet dringende contacten worden uitgesteld tot na 19 april. Kom enkel langs voor zaken die onmogelijk uitgesteld kunnen worden. Diensten blijven telefonisch en per mail bereikbaar. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina