Natuurvergunning

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Veel ecologische en landschappelijk waardevolle gebieden zijn aangetast doordat vegetaties als bos en grasland verdwijnen of veranderen. Vandaar dat kleine wijzigingen aan de vegetatie sinds 1998 in bepaalde gebieden verboden zijn. Andere wijzigingen mogen wel, maar je moet er een natuurvergunning voor hebben.

Voorwaarden

Je hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigingen van vegetatie of kleine landschapselementen (zoals houtachtige beplantingen, heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomen, hoogstamboomgaarden, bermen van wegen en waterlopen) in:

  • groen-, park- en bosgebieden
  • agrarische gebieden met een ecologische waarde,
  • beschermde duingebieden
  • vogel- en habitatrichtlijngebieden.

Hoe aanvragen

Een natuurvergunning kan worden aangevraagd bij het stadsbestuur. Wie niet akkoord gaat met de beslissing van het schepencollege over zijn natuurvergunningsaanvraag, kan beroep indienen bij de Bestendige Deputatie van de provincie. Dit beroep bevestigt, wijzigt of vernietigt dan de beslissing van de gemeente.

Enkel bedrijven of organisaties met publiekrechtelijk karakter (zoals ocmw's, polders en wateringen, gemeentebesturen) moeten hun natuurvergunningsaanvraag rechtstreeks bij het provinciebestuur indienen.

Uitzonderingen

  • De natuurvergunningsplicht geldt niet op huiskavels (zoals gedefinieerd in Natuurdecrteet, artikel 2 , 35°) van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of veeteeltinrichting) gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter als het om een groene bestemming gaat).
  • De natuurvergunning is ook niet verplicht als je al over een stedenbouwkundige vergunning beschikt waarbij advies van de Agentschap Natuur en Bos werd gevraagd (bijvoorbeeld voor het kappen van een boom).
  • Voorts is de vergunning niet nodig als de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan (bijvoorbeeld voor een natuurreservaat, bossen) of als het om normale onderhoudswerken gaat.

 

Openingsuren & contact

Milieu en Natuur

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
milieu@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina