2020-04-02 | Beslissing omgevingsvergunning | Mezenstraat 1, Mezenstraat 3

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019085161
 • Referentie gemeente: 2019/158/OMV
 • Bevoegde overheid: Lommel

GEGEVENS AANVRAGER/EXPLOITANT

 • Aanvrager(s): Hotel Die Prince
  Ben De Jong
  NV Hotel Die Princ

Exploitant(en):

VOORWERP VAN DE AANVRAAG

 • Voorwerp van de aanvraag: verbouwing van rechtergedeelte van hotel naar 6 appartementen (fase 2)
 • Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

LIGGING

 • Adres: Mezenstraat 1, Mezenstraat 3 te 3920 Lommel
 • Kadastrale gegevens: Afdeling 72020, sectie C, perceel 996V3

BESLISSING
De deputatie van de provincie Limburg heeft in de zitting van 02/04/2020 hetvolgende beslist m.b.t. bovenvermelde aanvraag tot omgevingsvergunning:
Aard van de beslissing: Weigering

De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente en deputatie op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

INZAGEMOGELIJKHEDEN
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op afspraak bij de dienst Ruimtelijke Ordening - Vergunningen van de gemeente Lommel te Huis van de Stad, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking (zoals gemeld in het omgevingsloket).

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Het noodbesluit van 27 maart 2020 is van toepassing. Ten gevolge van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid heeft de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 beslist om zowel de termijn om beroep in te stellen, als de wachttermijn om gebruik te maken van de vergunning te verlengen. Hierdoor bedraagt de beroepstermijn 60 (zestig) dagen in plaats van 30 (dertig) dagen.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift:
• digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be);
• per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:
DEPARTEMENT OMGEVING
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op kleinhandelsactiviteiten)
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op vegetatiewijzigingen)
Agentschap voor Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.
Dien het beroep in binnen zestig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing zoals gemeld in het omgeinvgsloket. Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
• de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
• het college van burgemeester en schepenen van Lommel.
• De deputatie van de provincie waarin het project gelegen is.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referentie: OMV_2019085161;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
5. of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2019085161” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Te Lommel, 02/04/2020

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina