2020-04-28 | Beslissing omgevingsvergunning | Maatheide 108 - Windturbine Lommel Maatheide Industrie

Bekendmaking  Openbaar Onderzoek Beslissing (in beroep) Omgevingsvergunning Limburg Win(d)t | Maatheide (perceel De Watergroep) 

 • Referentie omgevingsloket: OMV_2019057554
 • Referentie gemeente: 2019/160/OMV
 • Projectnaam omgevingsloket: Windturbine Lommel Maatheide Industrie
 • Projectnaam gemeente: Windturbine Lommel Maatheide Industrie
 • Ligging: Maatheide 108 te 3920 Lommel
  Afdeling 72342, sectie A, perceel 1226M 

Het bestuur van Lommel deelt mee dat de Vlaamse Regering op 17-04-2020 in beroep een omgevingsvergunning heeft verleend aan Limburg Win(d)t. 

Het betreft een aanvraag tot bouwen van een windturbine. 

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting. 

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst: 12.2.2° en 20.1.6.1°c) 

De beslissing ligt van 28-04-2020 tot en met 27-05-2020 (op afspraak) ter inzage bij de gemeentelijke dienst milieu en natuur en Ruimtelijke Ordening op volgend adres: Hertog Janplein 1 te 3920 Lommel 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. 

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden. 

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij: 

Raad voor Vergunningsbetwistingen 

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges 

Koning Albert II-laan 35 bus 81 

1030 Brussel 

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 27/04/2020 (deze dag is niet inbegrepen). 

Het verzoekschrift dient in 5-voud (één origineel en 4 afschriften) te worden ingediend. 

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan: 

 • De vergunningsaanvrager behalve als deze zelf beroep instelt  
 • De Vlaamse Regering 

Er is tevens een rolrecht verontschuldigd van: 

 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging 
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid 

Het rolrecht moet betaald worden binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het bezoek daartoe door de griffier van de Raad. 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuurscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging van sommige Vlaamse Bestuurscolleges. 

Inlichtingen en toelichting is terug te vinden op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina