2020-05-05 | Beslissing omgevingsvergunning | Felix Timmermansstraat 11

Referentie omgevingsloket: OMV_2020048049
Referentie gemeente: 2020/031/M
Bevoegde overheid: Lommel

GEGEVENS AANVRAGER/EXPLOITANT
Aanvrager(s): Hugo Gijbels
Exploitant(en):

VOORWERP VAN DE MELDING
Voorwerp van de melding: Plaatsen van een veranda
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

LIGGING
Adres: Felix Timmermansstraat 11 te 3920 Lommel
Kadastrale gegevens: Afdeling 72020, sectie C, perceel 1385N10

AKTENAME
Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van akte genomen m.b.t. bovenvermelde omgevingsmelding.

INZAGEMOGELIJKHEDEN
De aktename kan tot worden ingekeken op afspraak bij de dienst Ruimtelijke Ordening - Vergunningen van de gemeente Lommel te Huis van de Stad, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking (zoals gemeld in het omgevingsloket).

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
U kan tegen deze aktename een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze aktename.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:
200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in:
• het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
• het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
• het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Te Lommel,

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina