Kappen van bomen

Kappen in een bos

In Vlaanderen heb je in de meeste gevallen een vergunning nodig voor het kappen van bomen in een bos (zowel een openbaar bos als een privé-bos).

 • Voor kappingen zonder de intentie om te ontbossen, moet je vóór de kapping een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
 • Bij ontbossing worden er bomen gekapt en verandert de bestemming van de grond
  van bos naar niet-bos (bouwgrond, landbouwgrond,...). Hiervoor heb je een omgevingsvergunning nodig. Bij ontbossing heb je ook een compensatieplicht: er
  moet een even groot of zelfs groter bos op een andere plek worden aangeplant. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.

De regels voor het kappen van bomen in een bos, staan in het Bosdecreet.

Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos

Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, die geen
deel uitmaken van een bos, is een omgevingsvergunning verplicht. Opgelet, de definitie van het begrip ‘bos’ is ruim opgevat waardoor ook het groepje bomen in je tuin in bepaalde gevallen als bos zal aanzien worden.

Een ‘hoogstammige boom’ is elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld
een stamomtrek van minimum 1 meter heeft.

Een stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van een hoogstammige boom is (in
bepaalde gevallen) niet nodig als de boom

 • in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied staat én
 • op maximaal 15 meter van de vergunde woning staat op hetzelfde kadastraal perceel.

Opgelet, deze vrijstelling van de vergunningsplicht geldt alleen als ze niet strijdig is met de geldende verkaveling, RUP of BPA, of andere voorschriften of voorwaarden (zie de Checklist
Vrijstelling op de website van Departement Omgeving). Vraag hierover dus altijd informatie
bij de stad.

De regels voor het kappen van hoogstammige bomen in niet-bos, staan in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Kappen in waardevol agrarisch gebied of in natuurgebied

Bomen zijn kleine landschapselementen en het wijzigen van dergelijke elementen kan
verboden zijn in Vlaanderen of je moet een omgevingsvergunning hebben. Je hebt een omgevingsvergunning nodig voor het wijzigingen van kleine landschapselementen (zoals bomen en bomenrijen) en vegetaties in:

 • Natuur-, groen-, park- , buffer-, bos-, vallei-, en brongebieden
 • Agrarische gebieden met ecologisch belang en agrarische gebieden met bijzondere waarde
 • Vogel- en habitatrichtlijngebieden
 • VEN- en IVON-gebieden (Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk).

De regels rond de natuurvergunning staan in het Natuurdecreet.

Meer info

Voor een ontbossing of kapping moet je een omgevingsaanvraag indienen via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid https://www.omgevingsloketvlaanderen.be

Een omgevingsvergunning online aanvragen is kosteloos. Wanneer je het dossier op papier binnenbrengt op het stadhuis, kost het 25 euro om het te laten digitaliseren.

Meer info over de procedure kan je krijgen bij de dienst ruimtelijke ordening.

Wil je een boom kappen?

Vul dit formulier in. De milieudienst zal je binnen de 10 werkdagen een antwoord bezorgen en verder helpen naar de juiste procedure.

E-loket

Openingsuren & contact

Milieu en Natuur

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
milieu@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u

Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina