2020-06-05 | Beslissing omgevingsvergunning | Beekstraat 12

Referentie omgevingsloket: DBA_2017052857
Referentie gemeente: 2017/00347
Bevoegde overheid: Provincie Limburg
 GEGEVENS AANVRAGER/EXPLOITANT  
Aanvrager(s): Ruben Craeghs
   
VOORWERP VAN DE AANVRAAG  
Voorwerp van de aanvraag: Bouwen van een ééngezinswoning en garage
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen
 LIGGING  
Adres: Beekstraat 12
Kadastrale gegevens: Afdeling 5, sectie B, perceel 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1020, 1021A, 993D, 993G, 994, 996, 997
 BESLISSING  
De deputatie van de provincie Limburg heeft in de zitting van  27/05/2020 beslist een stedenbouwkundige vergunning te verlenen voor het bouwen van een ééngezinswoning en weigert een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van de garage gelegen aan Beekstraat 12 te Lommel.
   

De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente en deputatie op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning.

INZAGEMOGELIJKHEDEN

De beslissing  kan op afspraak (via 011/399 717) worden ingekeken bij de dienst Ruimtelijke Ordening - Vergunningen van de gemeente Lommel te Huis van de Stad, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel  tot 45 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Ellips-gebouw

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de RvVb bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen vijfenveertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • de begunstigde van de vergunning (vergunningsaanvrager)
  • het college van burgemeester en schepenen van Lommel
  • De deputatie van de provincie Limburg

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  1. uw naam, hoedanigheid en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  2. in voorkomend geval, de naam en het adres van de verweerder;
  3. de redenen waarom u beroep aantekent;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken

Stort een rolrecht van 200 euro op het rekeningnummer van de Raad voor Vergunningenbetwistingen.

Voor meer informatie over de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunt u terecht op de website: http://dbrc.be/vergunningsbetwistingen/procedure of u kan contact opnemen met de Raad voor Vergunningsbetwistingen via 02/553 17 75 of via info.vergunningsbetwistingen@vlaanderen.be

Te Lommel, 05/06/2020

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina