2020-06-26 | Beslissing omgevingsvergunning | Hees 35

Referentie gemeente:  2019/223-01/OMV 
Bevoegde overheid:  Lommel 
Aanvrager(s):  LINSEN 

Ronny Eijssen 

BVBA LINSEN 

Exploitant(en):   
Voorwerp van de aanvraag:  nieuwbouw van 19 appartementen 
Type handelingen:  stedenbouwkundige handelingen 
 LIGGING   
Adres:  Hees 35 bus 0001, Hees 35 bus 0002, Hees 35 bus 0003, Hees 35 bus 0004, Hees 35 bus 0005, Hees 35 bus 0101, Hees 35 bus 0102, Hees 35 bus 0103, Hees 35 bus 0104, Hees 35 bus 0105, Hees 35 bus 0201, Hees 35 bus 0202, Hees 35 bus 0203, Hees 35 bus 0204, Hees 37 bus 0001, Hees 37 bus 0002, Hees 37 bus 0101, Hees 37 bus 0102, Hees 37 bus 0201 te 3920 Lommel 
Kadastrale gegevens:  Afdeling 72020, sectie C, perceel 1222C, 1222E, 1222F, 1223 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 21/04/2020 het volgende beslist m.b.t. bovenvermelde aanvraag tot omgevingsvergunning: Vergunning 

De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).  

INZAGEMOGELIJKHEDEN 

De beslissing  kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op afspraak bij de dienst Ruimtelijke Ordening - Vergunningen van de gemeente Lommel te Huis van de Stad, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel tot 60 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking (zoals gemeld in het omgevingsloket). 

BEROEPSMOGELIJKHEDEN 

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden. 

Bezorg hiertoe een beroepschrift: 

De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is. 

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren. 

Dien het beroep in binnen zestig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing zoals gemeld in het omgeinvgsloket. Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan: 

  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing. 
  • het college van burgemeester en schepenen van Lommel. 

Vermeld in uw beroepschrift het volgende: 

  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek; 
  • de volgende referentie: OMV_2019135373;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning; 
  • of u gehoord wenst te worden. 

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2019135373” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift. 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. 

Te Lommel, 21/04/2020 

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina