2020-08-18 | Beslissing omgevingsvergunning | Hezerhoeve 30

De heer Van Baelen Edwin en mevrouw Charlotte Vanhamel hebben een aanvraag voor een
omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, meer bepaald voor

 • Stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over

 • Bouwen van een woning en ontbossen van het perceel.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hezerhoeve 30 te 3920 Lommel, en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie C, perceel 1401R5.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11/08/2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij dienst omgeving van het stadhuis, Hertog Janplein 1 te 3920 Lommel.

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van, of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de
bijstelling van vergunningsvoorwaarden. Voor diegene die louter aangewezen is op kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur, moet het beroep ingediend worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Het beroepschrift moet ingediend worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: De deputatie van de Provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen
ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
 • het college van burgemeester en schepenen, Hertog Janplein 1 te 3920
  Lommel.

Inhoud beroepschrift: Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

 • uw naam, hoedanigheid en adres;
 • de identificatie van de beslissing (referentie: «OV_ALG_dossiernr_omgevingsloket» ) en van het onroerend goed en/of de inrichting;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • minstens (a) een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing,
 • (b) het belang dat u heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden,
 • of u gehoord wenst te worden door de omgevingsvergunningscommissie,

Voeg bij het beroep een betalingsbewijs van de dossiertaks toe (dossiertaks: 100 euro.
Rekeningnummer Provincie Limburg: IBAN BE18 0910 1811 3565 - BIC GKCCBEBB) met vermelding van beroep.

Te Lommel, 11/08/2020

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina