2020-09-01 | Beslissing omgevingsvergunning | Stortstraat 40

Referentie omgevingsloket: OMV_2020072066
Referentie gemeente: 2020/133/OMV
Bevoegde overheid: Lommel

GEGEVENS AANVRAGER/EXPLOITANT
Aanvrager(s): ERIC HOEVENAARS
Exploitant(en):

VOORWERP VAN DE AANVRAAG
Voorwerp van de aanvraag: nieuwbouw eengezinswoning
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen

LIGGING
Adres: Stortstraat 40 te 3920 Lommel
Kadastrale gegevens: Afdeling 72345, sectie B, perceel 975P11

BESLISSING
Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 01/09/2020 hetvolgende beslist m.b.t. bovenvermelde aanvraag tot omgevingsvergunning:
Aard van de beslissing: Vergunning

De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

INZAGEMOGELIJKHEDEN
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op afspraak bij de dienst Ruimtelijke Ordening - Vergunningen van de gemeente Lommel te Huis van de Stad,
Hertog Janplein 1, 3920 Lommel tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking (zoals gemeld in het omgevingsloket).

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:
• digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be);
• per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:
De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing zoals gemeld in het omgeinvgsloket. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
• de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
• het college van burgemeester en schepenen van Lommel.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referentie: OMV_2020022399;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020022399” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Te Lommel, Te Lommel 1/9/2020

Openingsuren & contact

Ruimtelijke ordeningen dienst vergunningen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 717 (enkel van 9-12 uur)
Fax fax
011 399 740
e-mail
ruimtelijke.ordening@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina