Omgevingsvergunning (bouwvergunning of milieuvergunning)

Wil je bouwen of verbouwen, een woning afbreken, uitbreiden of opsplitsen? Dan moet je met heel wat aspecten rekening houden. Meestal heb je een vergunning en een architect nodig.

Vaak moet je ook nog voldoen aan de bepalingen zoals opgenomen in de stedenbouwkundige verordening ‘Mobiliteit’

Sinds 1 juni zijn er een aantal zaken gewijzigd en spreken we van de omgevingsvergunning of –melding in plaats van een milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning, melding of verkaveling. Wij geven je een overzicht van de verschillende stappen en de wijzigingen.


We gaan digitaal
De dossiers verlopen helemaal digitaal. Dit betekent dat de aanvragers – hoofdzakelijk via architecten – hun dossier via het digitaal loket (www.omgevingsloket.be) indienen. Of dat de analoog ingediende dossiers door de stad gedigitaliseerd moeten worden. Ook de beslissing wordt door het schepencollege digitaal ondertekend en bezorgd.

Wil je de bouwvoorschriften van een perceel grond opvragen? Vul dan onderaan het formulier via het e-loket in.

Hoe stel je een dossier samen?
De dossiersamenstelling is afhankelijk van het type dossier dat je wilt indienen en is met de omgevingsvergunning licht gewijzigd. Je vindt de nodige aanvraagformulieren bij de downloads hiernaast. Op het aanvraagformulier is terug te vinden welke bijlagen er allemaal in het dossier moet zitten.

Is jouw dossier volledig?
Nadat je een aanvraag tot omgevingsvergunning hebt ingediend, gaat de administratie na of het dossier volledig en ontvankelijk is. Ze hebben hiervoor maximaal 30 dagen de tijd. Er zijn dan 2 mogelijkheden:

 • Het dossier is volledig en ontvankelijk: je krijgt hiervan een bevestiging via mail.
 • Het dossier is niet volledig en/of ontvankelijk: je krijgt eveneens een mail met de reden waarom je dossier niet volledig en/of onontvankelijk is. Daarmee wordt de vergunningsprocedure stopgezet.

Kortere procedure
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de gewone procedure en de vereenvoudigde procedure, zonder openbaar onderzoek. Bij de vereenvoudigde procedure zijn er geen afwijkingen van de voorschriften en volgt de beslissing sneller.

Het schepencollege dient een beslissing te nemen over de vergunningsaanvraag binnen een vervaltermijn van:

 • 60 dagen na volledigheid wanneer er geen openbaar onderzoek nodig is
 • 105 dagen na volledigheid wanneer er een openbaar onderzoek nodig is (eventueel verlengbaar met 60 dagen als een tweede openbaar onderzoek nodig is).

Enkele voorbeelden:

 • Een aanvraag voor het bouwen van een carport of tuinhuis niet conform de voorschriften zal de gewone procedure volgen gelet op het nodige openbaar onderzoek en heeft een looptijd van maximaal 105 dagen na de volledigheid.
 • Een aanvraag voor een ééngezinswoning conform de voorschriften zal de vereenvoudigde procedure volgen zonder openbaar onderzoek en heeft een looptijd van maximaal 60 dagen na de volledigheid.

Openbaar onderzoek
Als je dossier openbaar gemaakt moet worden, krijg je hierover een mail en bezorgen we je per post een gele affiche. Deze affiche moet gedurende 30 dagen goed zichtbaar uithangen aan de straatkant van het terrein om jouw aanvraag bekend te maken.

Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag: het schepencollege zal zich, na advies te hebben ingewonnen bij de omgevingsambtenaar, uitspreken over de bezwaren.

We houden je op de hoogte
Wanneer een aanvrager zijn dossier digitaal heeft ingediend, zal hij bij elke stap in het vergunningsproces een mail krijgen met de stand van zaken. Van het succesvol indienen van een dossier tot de verklaring van volledigheid en de vergunning.

Wanneer een aanvrager zijn dossier  analoog  indient met vermelding van zijn mailadres, zal hij dezelfde mails ontvangen met de stand van zaken van zijn dossier. Dien je analoog in en geef je geen mailadres op, dan word je ook niet op de hoogte gehouden van de stand van zaken en krijg je de vergunning of weigering  gewoon via de post toegestuurd.

Wanneer mag je beginnen?
Als het schepencollege je dossier heeft goedgekeurd en een vergunning heeft verleend, moet je het formulier waarop de beslissing wordt bekend gemaakt ophangen (aanplakken) op het terrein. De aanplakking moet dertig dagen blijven hangen. Gedurende deze periode mag je nog niet beginnen met de werkzaamheden. Heb je binnen 35 kalenderdagen na de eerste dag van de aanplakking geen melding gekregen dat iemand een beroep heeft ingediend, dan is de vergunning uitvoerbaar en mag je met de werkzaamheden beginnen. We vragen wel om de startdatum van de werkzaamheden vooraf mee te delen aan het stadsbestuur.

Hoe lang is een vergunning geldig?
Als je twee jaar nadat je met de werken mocht beginnen, nog geen werken hebt uitgevoerd, vervalt de vergunning.


Opgelet! Aanvraag tot omgevingsvergunning: maatregelen inzake het Corona-virus
In deze uitzonderlijke tijden nam de Vlaamse Regering reeds drastische beslissingen om de verdere verspreiding van het corona-virus in te perken. Omdat de regering zich ervan bewust is dat bepaalde omgevingsaanvragen mogelijk niet binnen de gestelde termijnen behandeld worden, werden de nodige maatregelen getroffen in het Nooddecreet. Het uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden. 

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 reeds in een eerste reeks van maatregelen voorzien. Kort samengevat betreft het de volgende regeling: 

 • De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
 • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
 • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
 • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
 • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
 • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30). 

Het is niet duidelijk hoelang de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid zal aanhouden. Bijgevolg is het eveneens onduidelijk hoelang de federale veiligheidsmaatregelen, waaronder het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en social distance-regels, van kracht zullen zijn.

Daarbij is het onzeker in welke mate de gemeente de administratieve afhandeling van dossiers kan waarborgen en de nodige ondersteuning kan verlenen. Daarom is voorzien dat de Minister, bevoegd voor Omgeving, de termijnen alsnog kan verlengen.  

Iedere aanvrager van een lopende omgevingsaanvraag wordt in de loop van komende week op de hoogte gesteld van een mogelijke verlenging van de beslissingstermijn. 

Voor verdere informatie met betrekking tot het Nooddecreet kan u terecht op de volgende website: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus  

Regelgeving

Er geldt een retributiereglement op de omgevingsvergunningen. Het reglement werd aangenomen op de gemeenteraad van 17 december 2019 en werd op 30/12/2019 gepubliceerd op de website.

Meer info

De balie van de milieu- en de bouwdienst in het Huis van de Stad zitten voortaan samen op één locatie. Wil je langskomen, maak dan best vooraf telefonisch een afspraak. Voor stedenbouwkundige vragen bel je 011 399 717 en voor milieuvragen 011 399 805. Weet dat je heel wat info en voorschriften kan opvragen via het e-loket op www.lommel.be.

Alle lopende openbare onderzoeken zijn terug te vinden op onze website. Wil je een lopend openbaar onderzoek komen inkijken, maak dan ook een afspraak met de dienst zodat het digitale dossier voor jou klaarstaat. Wil je een dossier of een bezwaar indienen, dan kan je dat rechtstreeks afgeven aan het hoofdonthaal in het Huis van de Stad. Daar kan je elke dag terecht van 9 tot 16.30 uur en op dinsdag van 9 tot 19 uur.

E-loket

 • Stedenbouwkundige informatieopvraag

  Formulier