Leegstand en verwaarlozing van een bedrijfsgebouw

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen vormen vaak een smet op onze leefomgeving. Zij staan jarenlang te verkommeren en trekken zwerfvuil en vandalisme aan. Deze gebouwen nemen ruimte in die niet gebruikt wordt. Ondertussen blijven we aan de randen van de steden steeds nieuwe gronden bebouwen. Er zijn betere manieren om met onze schaarse Vlaamse ruimte om te gaan.

De Vlaamse overheid neemt sinds 1995 maatregelen waarmee zij een bijdrage wil leveren aan het voorkomen van leegstand en verwaarlozing van dit soort bedrijfsgebouwen. Deze maatregelen spitsen zich toe op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten van minimaal 5 are. Door hun omvang zijn dit meestal belangrijke en herkenbare plekken, vooral in de stad.

De gemeente is in de mogelijkheid om een eigen bijkomende belasting te vestigen op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen. Dit wenst de gemeente te doen zodat een gerichte aanpak van verwaarloosde en/of leegstaande bedrijfsgebouwen kan plaatsvinden binnen het kernwinkelgebied van stad Lommel. 

Het kernwinkelgebied wordt afgebakend in het subsidiereglement ‘Lommel Loont’. Dit is de afgebakende zone waarbinnen alle handelspanden een adres hebben gelegen te: Dorp, De Vryheyt, Galerij Vivaldi met adres Kerkstraat, Gasstraat van Dorp tot Princes Astridpark, Kerkplein nrs. 4 t.e.m. 19, Kerkstraat, Lepelstraat nrs. 1, 2, 4, 6 en 8, Mudakkers van Kerkstraat t.e.m. hoek Rijksschoolstraat en t.e.m. nr. 10, Vreyshorring deel van Dorp tot aan Hees (t.e.m. nr. 29).

Een bedrijfsgebouw wordt als leegstaand beschouwd als meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig zijn functie aangewend wordt gedurende 12 opeenvolgende maanden. Een bedrijfsgebouw wordt als verwaarloosd beschouwd als er uitgesproken gebreken van algemene of beperkte omvang zijn. De gebreken hebben te maken met de buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

Voor wie

Bedrijfsgebouw is de verzameling van alle percelen met minstens één bedrijfsgebouw, als één geheel te beschouwen en die van dezelfde eigenaar zijn. Deze verzameling heeft een minimale oppervlakte van 5 aren. Uitgesloten van opname in het gemeentelijk of Vlaams register is een bedrijfsgebouw op een perceel groter dan 5 are met bijhorende woning, die niet afsplitsbaar is en wordt bewoond door de eigenaar.

Hoe aanvragen

Wanneer je kan aantonen dat jouw bedrijfsgebouw gedurende 6 opeenvolgende maanden terug in gebruik is overeenkomstig de functie, wordt je bedrijfsgebouw uit het leegstandsregister geschrapt. Je stuurt hiervoor een schrappingsverzoek naar de dienst wonen of vraagt een schrapping aan via het E-loket.

Afhandeling

Op Vlaams niveau is de belasting verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is. De belasting dient pas betaald te worden wanneer het bedrijfsgebouw gedurende 3 opeenvolgende jaren is opgenomen in de Vlaamse inventaris. De belasting kan opgeschort worden onder bepaalde voorwaarden. 
 
Op gemeentelijk niveau worden alle bedrijfsgebouwen op het grondgebied van Lommel opgenomen in het register. Enkel bedrijfsgebouwen binnen kernwinkelgebied worden daarnaast ook belast. Die belasting is onmiddellijk verschuldigd bij opname. Je kan voor die eerste belasting binnen 3 maanden na opname een vrijstelling met terugwerkende kracht aanvragen. Voor alle volgende termijnen dien je een vrijstelling aan te vragen en te verkrijgen voor de jaarlijkse datum die op je administratieve akte vermeld wordt. 
 
Een bedrijfsgebouw kan zowel op de inventaris van leegstaande bedrijfsgebouwen als op de inventaris van verwaarloosde bedrijfsgebouwen staan, waardoor de eigenaar tweemaal de belasting zal moeten betalen indien er geen vrijstelling wordt aangevraagd en verkregen. Zolang het bedrijfsgebouw niet uit de inventaris wordt geschrapt, blijft de belasting verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.
 
In het gemeentelijk reglement is een vrijstelling ingeschreven voor eigenaren die de Vlaamse belasting voor een leegstaand en/of verwaarloosd bedrijfsgebouw al moeten betalen, zodat er geen sprake is van een dubbele belasting voor eenzelfde bedrijfsgebouw op Vlaams en gemeentelijk niveau. 
 
Er is in het gemeentelijk reglement ook een vrijstelling ingeschreven voor eigenaren van een leegstaand (niet van een verwaarloosd) bedrijfsgebouw in kernwinkelgebied die deelnemen aan het pandenproject Lommel Loont van de dienst lokale economie. 

Meer info

Je kan ook bij de stad Lommel terecht voor het aanvragen van een attest van beëindiging van de leegstand en/of verwaarlozing van een bedrijfsgebouw. Dit attest kan je dan bezorgen aan Vlaanderen om jouw bedrijfsgebouw te laten schrappen van de Vlaamse inventaris, op het volgend adres:

De Vlaamse Regering
Departement omgeving – leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 
Koning Albert II-laan 20 bus 8 
1000 Brussel 

Meer informatie over de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen kan je vinden in:

  • Het gemeentelijk belastingreglement op de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen vastgesteld door de gemeenteraad van 26 september 2023 (zie onder downloads), online gepubliceerd op vrijdag 29 september 2023.
  • Deze webpagina van Vlaanderen

E-loket

  • Leegstand: einde van leegstand melden

    Formulier
  • Verwaarlozing: einde van verwaarlozing melden

    Formulier

Contact

Wonen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
wonen@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina