Leegstand en verwaarlozing van een bedrijfsruimte

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen vormen vaak een smet op onze leefomgeving. Zij staan jarenlang te verkommeren en trekken zwerfvuil en vandalisme aan. Deze gebouwen nemen ruimte in die niet gebruikt wordt. Ondertussen blijven we aan de randen van de steden steeds nieuwe gronden bebouwen. Er zijn betere manieren om met onze schaarse Vlaamse ruimte om te gaan.

De Vlaamse overheid neemt sinds 1995 maatregelen waarmee zij een bijdrage wil leveren aan het voorkomen van leegstand en verwaarlozing van dit soort bedrijfsgebouwen. Deze maatregelen spitsen zich toe op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten van minimaal 5 are. Door hun omvang zijn dit meestal belangrijke en herkenbare plekken, vooral in de stad.

Als deze bedrijfsruimten leeg komen te staan moet de eigenaar een heffing betalen. Dit geld gebruikt de overheid om projecten te ondersteunen die ongebruikte bedrijfsgronden een nieuwe toekomst geven.

Als een heffing verschuldigd is, wordt een aanslagbiljet met een aangetekende brief verzonden aan de heffingsplichtige.

Voor wie

Bedrijfsgebouw is de verzameling van alle percelen met minstens één bedrijfsgebouw, als één geheel te beschouwen en die van dezelfde eigenaar zijn. Deze verzameling heeft een minimale oppervlakte van 5 aren. Uitgesloten is het perceel met een bedrijfsgebouw met de woning van de eigenaar.

Een bedrijfsruimte wordt als leegstaand beschouwd en opgenomen op de gemeentelijke lijst vanaf het ogenblik dat meer dan 50 % van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet effectief wordt benut.

Voorwaarden

De heffing moet betaald worden door de persoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het bedrijfsgebouw. Het aanslagjaar is het kalenderjaar dat volgt op de tweede opeenvolgende registratie in de inventaris, een lijst met leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen.

Eigenaars kunnen onder bepaalde voorwaarden opschorting van de heffing aanvragen bij:

 • nieuwe eigenaars (opschorting van de heffing gedurende 2 jaar)
 • leegstaande maar niet verwaarloosde bedrijfsgebouwen
 • voorstel tot vernieuwing.

De heffing wordt enkel kwijtgescholden

 • indien schrapping wordt bekomen voor het einde van de opschortingstermijn of indien een verlenging of eventueel een aansluitende opschorting om andere redenen wordt bekomen
 • indien je in de tussentijd niet verkoopt.

Hoe aanvragen

Je kan bij de Stad Lommel terecht voor het aanvragen van een attest van beëindiging van de leegstand en verwaarlozing wanneer de bedrijfsruimte terug in gebruik genomen is.

Meer info

Het bevoegd departement van de Vlaamse overheid voor de inventarisatie is Ruimte Vlaanderen:

De Vlaamse Regering
Departement omgeving – leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 
Koning Albert II-laan 20 bus 8 
1000 Brussel 

Bekijk ook

Zie ook de bijgevoegde brochure 'Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten omgevingvlaanderen.be, een overzicht van de regelgeving'

E-loket

 • Leegstand: einde van leegstand melden

  Formulier
 • Verwaarlozing: einde van verwaarlozing melden

  Formulier

Openingsuren & contact

Wonen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 806
e-mail
wonen@lommel.be
Vandaag gesloten

De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak 

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina