Tweede verblijven

De stad Lommel wil via het reglement rond tweede verblijven het residentieel wonen op haar grondgebied bevorderen en het beschikbaar woonaanbod optimaal benutten. Het bijhorende belastingreglement dient om een betere afstemming mogelijk te maken tussen de leegstandsheffing en de belasting op tweede verblijven. 

Er zijn 3 belastingreglementen van toepassing in Lommel: 

1. Belasting op bungalowparken 

Dit belastingreglement is van toepassing op natuurlijke of rechtspersonen die eigenaar zijn van een bungalowpark. De eigenaar moet voor 1 mei van het aanslagjaar een aangifte doen van het aantal bungalows. Het tarief is: 

 • €750 per verblijf voor 2 personen 
 • €800 per verblijf voor 4 personen 
 • €950 per verblijf voor 5 personen 
 • €1100 per verblijf voor 6 personen 
 • €1300 per verblijf voor 8 personen 

2. Belasting op terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven 

Dit belastingreglement is van toepassing op de openluchtrecreatieve verblijven (in de zin van het logiesdecreet) die aangewend worden voor de plaatsing van tenten, verplaatsbare caravans, mobilhomes, kampeerauto’s en woonauto’s van kampeerders. Deze belasting wordt gehoffen per kampeerplaats. Ook hier geldt een aangifteplicht voor 1 mei van het aanslagjaar. De belasting wordt geheven in hoofde van de exploitant en de eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk. Het tarief is: 

 • €30 per kampeerplaats 

3. Belasting op tweede verblijven 

Je valt onder het belastingreglement op de 2e verblijven indien je woon- of verblijfsgelegenheid wordt beschouwd als een tweede verblijf. 

Je woongelegenheid is een tweede verblijf wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 

 • De woongelegenheid is niet het hoofdverblijf van de eigenaar/huurder (er is geen inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister); 
 • De woongelegenheid kan op elk moment worden bewoond: er is minstens een aansluiting op het water- en elektriciteitswerk; 
 • De woongelegenheid wordt effectief gebruikt en onderhouden; 
 • De lokalen zijn niet uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van beroepsactiviteiten; 
 • De woongelegenheid is geen tent, verplaatsbare caravan of woonaanhangwagen.” 

De belasting is verschuldigd op 1 juni van het aanslagjaar door de eigenaar van het particuliere tweede verblijf.  

Voor terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven is de uitbater op 1 juni van het aanslagjaar belastingplichtig met dien verstande dat de concessiehouder, verhuurder of eigenaar hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het tarief is: 

 • €250 voor wooncaravans in een recreatiezone 
 • €400 voor andere tweede verblijven in een recreatiezone 
 • €250 voor tweede verblijven buiten de woonzone en recreatiezone 
 • €500 voor tweede verblijven in de woonzone 

De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen tegen zijn aanslag bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Op straffe van verval moet het worden ingediend binnen 3 maanden gerekend vanaf de derde dag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van het aanslagbiljet. De postdatum geldt als bewijs. 

Als blijkt dat de woongelegenheid leegstaat wordt de procedure leegstand opgestart. Wanneer de woongelegenheid onder leegstand valt, is de concessiehouder, verhuurder of eigenaar de belasting van tweede verblijven niet langer verschuldigd.  

Meer info

De belasting op tweede verblijven is een gemeentelijke belasting gevestigd op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van Lommel. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het tweede verblijf. Het reglement werd aangenomen op de gemeenteraad van 14 december 2021 en werd op 20/12/2021 gepubliceerd op de website.

E-loket

 • Melding of wijziging tweede verblijf

  Formulier

Contact

Wonen

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
wonen@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina