Gemeentelijk RUP “Soeverein - Sahara”

Aankondiging openbaar onderzoek 

In navolging van het masterplan Park De Soeverein (https://www.lommel.be/product/498/masterplan-park-de-soeverein), dat de kwalitatieve uitbouw van de huidige sport- en recreatievoorzieningen in het Park de Soeverein beoogt, heeft het gemeentebestuur het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Soeverein - Sahara” opgesteld. In het masterplan zijn een aantal duidelijke stappen en platformen uitgestippeld waarbinnen nieuwe projecten kunnen ontwikkeld worden. Voor de geplande ontwikkelingen zijn enkele bestemmingswijzigingen nodig: het noordelijk platform 3, het deel van de Sahara in relatie met het noordelijk platform en de overflowparking aan de Speelpleinstraat. Verder worden via een bestemmingswijziging enkele juridisch –planologische ‘rechtzettingen’ meegenomen voor de site van onderwijsinstelling Zonneweelde en de achtertuinen bij de woningen aan de Gestelsedijk.  

Naar aanleiding van de opmaak van het RUP werd een plan-MER opgemaakt. Dit plan-MER werd op 27 oktober 2015 goedgekeurd door de bevoegde overheid. 

In zitting van 22 september 2020 heeft de gemeenteraad het ontwerp-RUP “Soeverein - Sahara”, omvattende een toelichtingsnota (met in bijlage het plan-MER en de beslissing van de dienst Veiligheidsrapportage), de stedenbouwkundige voorschriften, een plan bestaande toestand, een grafisch plan en een register planbaten-planschade, voorlopig vastgesteld.  

Het openbaar onderzoek van het RUP “Soeverein - Sahara” begint op 19 oktober 2020 en loopt tot en met 17 december 2020. Gedurende deze periode van het openbaar onderzoek (60 dagen) ligt het ruimtelijk uitvoeringsplan en bijhorende plan-MER ter inzage in het Huis van de Stad, dienst Planning en Mobiliteit, en kan na afspraak ingekeken worden.  
 
De documenten kunnen ook geraadpleegd worden onder ‘downloads’ op deze pagina.  

Opmerkingen en bezwaren moeten uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk en aangetekend toegezonden worden of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan de GECORO van de stad Lommel, Hertog Janplein 1 in Lommel. 

Openingsuren & contact

Ruimtelijke planning en mobiliteit

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799 - 011 399 808
e-mail
planning@lommel.be
Vandaag:9 tot 12 u

De stadsdiensten werken voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak aanvragen kan telefonisch of per e-mail. Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina