Subsidiereglement investering terrassen op openbaar domein

Binnen de perken van de jaarlijks voorziene budgettaire middelen, verleent het stadsbestuur een subsidie als tussenkomst in de investeringskosten van de horeca-uitbaters om de horecaterrassen op openbaar domein te laten uitvoeren conform de politieverordening op het privaat gebruik van het openbaar domein voor terrassen e.a. zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad van 15 december 2020.

Concreet kunnen volgende zaken gesubsidieerd worden:

 • Aankoop en eventuele plaatsing van parasols en/of luifels
 • Aankoop en eventuele plaatsing van terrasafbakeningen

Volgende zaken zijn, niet-limitatief, uitgesloten van subsidie:

 • Aankoop en eventuele plaatsing van verwarming en/of verlichting
 • Aankoop van terrasmeubilair en/of losse terraselementen

Wat is het subsidiebedrag?

Een éénmalige subsidie van 50% van de investeringskosten (excl. BTW) met een maximum van
6.000 euro wordt toegekend aan de uitbater.

Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de voorgelegde en aanvaarde facturen, exclusief de belasting op toegevoegde waarde. Facturen die onduidelijk zijn of waarvan niet af te leiden valt over welke werken het precies gaat worden onontvankelijk verklaard. Kastickets, bestelbons, enz. worden niet aanvaard.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag tot het bekomen van de subsidie moet binnen de twee maanden na de aankoop en plaatsing, aangetekend verzonden of tegen ontvangstbewijs afgeleverd worden aan dienst Economie, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel.

De aanvraag moet bestaan uit de volgende documenten:

 1. Het behoorlijk ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier. (zie downloads)
 2. Een document waaruit het bouwrecht van de aanvrager blijkt, zijnde: een kopie van de
  onderhandse koopovereenkomst, de notariële koopakte, de huurovereenkomst of elke
  andere titel waaruit het bouwrecht blijkt;
 3. Een ondertekend akkoord omtrent de werken tussen (in voorkomend geval) alle betrokken naakte eigenaars, alle houders van zakelijke rechten en de huurder;
 4. De omgevingsvergunning indien vereist voor de uit te voeren werken;
 5. Foto’s van de toestand vóór en na de werken
 6. Kopieën van de rechtsgeldige facturen betreffende de werkzaamheden, op naam van de
  aanvrager en voor voldaan ondertekend.
 7. Betalingsbewijs van de factu(u)r(en).

De verlenging van het reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2023. Bijgevoegd het volledige reglement.

Handgel

Contact

Economie

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
economie@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina