Inname openbaar domein (bouwwerken, verhuizen, ..), retributie

Onder de inname van het openbaar domein verstaan we onder andere het plaatsen van afsluitingen, stellingen, containers, materieel, kranen, verhuisliften enz. in de berm, op de stoep, op de rijbaan… Voor de inname van het openbaar domein is een vergunning nodig.

De termijn waarop je je aanvraag moet indienen hangt af van de aard van de inname:

 • Inname met grote hinder: 21 dagen voor de inname, als aan minstens één van volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Minder dan één meter breedte van het voetpad blijft vrij
  • Inname van het fietspad of een gedeelte ervan
  • Gehele of gedeeltelijke straatafsluiting
  • Een omleiding is noodzakelijk
  • Minstens één rijstrook verminderd
  • Eenrichtingsverkeer wordt ingesteld of opgeheven
  • De rijrichting van de straat veranderd
  • Inname heeft betrekking op een gewestweg
  • Inname heeft invloed op het openbaar vervoer
 • Inname zonder grote hinder: 7 dagen voor de inname, als er geen van deze voorwaarden van toepassing is.

Een verlenging van een vergunning moet minstens 7 kalenderdagen voor afloop worden aangevraagd.

Voorwaarden

 • De vergunning moet ter plaatse aanwezig zijn en moet, indien mogelijk, leesbaar achter de voorruit van het voertuig worden gelegd.
 • Alle maatregelen moeten genomen worden om schade aan het openbaar domein te voorkomen.
 • Als er toch schade is, moet het openbaar domein worden hersteld in de staat waarin het zich bevond.
 • Voor werven zijn specifieke voorwaarden opgenomen in de politieverordening die je bij de downloads vindt.

Signalisatie

 • De vergunninghouder dient, bij voorkeur, zelf te zorgen voor de wettelijk vereiste signalisatie. Een beperkt aantal signalisatieborden kunnen op vertoon van de vergunning ontleend worden bij de stad, maar dienen door de vergunninghouder zelf geplaatst te worden.
 • In bepaalde gevallen, kan het zijn dat je een parkeerplaats of een deel van een parkeerstrook nodig hebt om de verhuiswagen of andere voertuigen te plaatsen.
 • Om deze ruimte voor jou te reserveren, moet er een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd worden.
 • Een parkeerverbod moet minstens 24u voor aanvang worden geplaatst, om iedereen de kans te geven zijn voertuig te verplaatsen. Het parkeerverbod moet je zelf plaatsen, maar maar ook hiervoor stelt de stad borden ter beschikking bij de Uitleendienst. Instructies voor het plaatsen van dit parkeerverbod vind je bij downloads. Het ophalen van signalisatiematerialen gebeurt bij de dienst Stadswerken, Maatheide 85 en op vertoon van uw vergunning.
 • De borden kunnen worden uitgeleend bij de uitleendienst op vertoon van de vergunning voor de inname. Hier vind je de openingsuren van de uitleendienst

Hoe aanvragen

Online via het e-loket. Meld jezelf aan en geef je de reden, periode, locatie en andere praktische informatie van de aanvraag door.

Vraag hier je vergunning aan

Kostprijs

De tarieven zijn vastgesteld in een retributiereglement dat je bij de downloads vindt. Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 oktober 2020 en werd op 4 november 2020 gepubliceerd op de website.