4. Veelgestelde vragen over de overlastboete

U heeft een aangetekende brief ontvangen samen met een proces-verbaal of bestuurlijk verslag maar er staat geen boetebedrag op of er zit geen overschrijvingsformulier bij?

Een procedure GAS-overlast start altijd met een brief waarin u op de hoogte wordt gebracht van de inbreuk die u ten laste wordt gelegd. U krijgt dan de mogelijkheid om hier op te reageren. Pas na ontvangst van uw reactie of wanneer de verweertermijn verlopen is, zal de sanctionerend ambtenaar een beslissing nemen en de hoogte van de geldboete bepalen. Ook hiervan zal u per brief op de hoogte worden gebracht.

U gaat niet akkoord met de vaststellingen, hoe dient u verweer in?

Via de post kan u het verweer aangetekend opsturen naar volgend adres:
Stad Lommel
T.a.v. Sanctionerend ambtenaar
Hertog Janplein 1
3920 Lommel

Indien de procedure werd opgestart voor een geldboete met een maximum van € 350 dan kan u uw verweer mondeling toelichten tijdens een gesprek met de sanctionerend ambtenaar. U dient dit aan te geven in uw schriftelijk verweer waarna u gecontacteerd zal worden voor een afspraak.

Hoeveel tijd heeft u om de overtreding te betwisten?

U kan verweer indienen tot 15 dagen na ontvangst van de brief waarin de sanctionerend ambtenaar u op de hoogte brengt van de overtreding.

Wie beslist of de verweermiddelen worden aanvaard en u de boete niet moet betalen of rekening wordt gehouden met verzachtende omstandigheden?

Het is de sanctionerend ambtenaar die volledig autonoom beslist of uw verweer wel of niet wordt aanvaard en of u geen of een lagere boete dient te betalen.

Wanneer en hoe wordt u op de hoogte gebracht van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar?

De sanctionerend ambtenaar dient binnen 6 maanden (1 jaar in geval van bemiddeling) na vaststelling van de inbreuk een beslissing te nemen omtrent het opleggen van een geldboete en de ontvankelijkheid en gegrondheid van het eventueel verweer. Hij dient deze beslissing mee te delen aan de overtreder binnen diezelfde termijn.

Hoe wordt de hoogte van de boete bepaald?

De sanctionerend ambtenaar houdt rekening met de ernst van de inbreuk en de eventuele herhaling. Op basis van uw verweer kan hij ook beslissen om geen boete of een lagere boete op te leggen.

Wat is de maximumboete voor een GAS-overlast boete?

Voor meerderjarigen 350 euro en 175 euro voor minderjarigen. Bovenop de boete kan achteraf nog een extra factuur komen van de gemeente voor bijvoorbeeld onkosten voor het verwijderen van sluikstort. Deze factuur zal u via een aparte brief ontvangen.

Hoe kan u de boete betalen?

U kan de boete betalen via een bankoverschrijving met de gegevens die u kan terugvinden op de beslissing van de sanctionerend ambtenaar. Het is verplicht om de correcte gestructureerde mededeling te vermelden. Zonder deze gestructureerde mededeling zal uw betaling niet gelinkt kunnen worden aan uw boete en gaat de procedure verder.

U kan niet betalen met cheques of cash.

Hoeveel tijd heeft u om te betalen?

U dient de boete te betalen binnen één maand nadat u de betalingsuitnodiging hebt ontvangen.

Wat als u de boete niet onmiddellijk in één keer kan betalen?

U kan een afbetalingsplan aanvragen. U dient hiervoor een aanvraag te doen via mail naar gas.betalingen@lommel.be of via het online formulier Hebt u een andere vraag?

Wat als u de boete niet tijdig betaalt?

U zal een eerste aanmaning ontvangen. Indien de betaling daarna nog uitblijft, zal vervolgens een aangetekende tweede aanmaning worden bezorgd met bijkomende kosten. Als aan deze tweede aanmaning geen gevolg wordt gegeven, zal het openstaande bedrag worden ingevorderd door een gerechtsdeurwaarder. De kosten van deze procedure zijn voor uw rekening.

De sanctionerend ambtenaar heeft uw verweer niet aanvaard en/of heeft u een boete opgelegd waarmee u het niet eens ben, welke stappen dient u te nemen?

U kan binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing beroep aantekenen bij de politierechtbank. De contactgegevens van de bevoegde rechtbank kan u in de beslissing vinden.

De politierechtbank oordeelt over de wettelijkheid en de proportionaliteit van de opgelegde administratieve geldboete. De rechter kan de opgelegde administratieve geldboete bevestigen of herzien. De beslissing van de politierechtbank is niet vatbaar voor hoger beroep.

Wordt een GAS-boete opgenomen in het strafregister?

Neen, de GAS wordt niet opgenomen in het strafregister.

Contact

Juridische dienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
juridische.dienst@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina