1. Procedure en bijkomende informatie

Wat is GAS 4?

De gemeenteraad van Lommel heeft beslist om vanaf 1 maart 2016 de GAS 4 procedure toe te passen. GAS-wet van 24 juni 2013 biedt namelijk de mogelijkheid aan steden en gemeenten om onderstaande inbreuken te sanctioneren met een administratieve geldboete:

 • Inbreuken op de regels rond het stilstaan en parkeren
 • Het negeren van de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone) die worden vastgesteld door camera's.

Deze inbreuken werden voordien behandeld door het parket.

Protocolakkoord

Met de procureur de konings werd voor deze inbreuken een protocolakkoord afgesloten (zie downloads). Hierin staan bepalingen omtrent informatieuitwisseling, de wijze van behandeling van de dossiers en rapportering.

Wie stelt de overtreding vast?

 • De politie
 • De parkeerwachter-vaststellers

Ze leggen geen sanctie op. Dit kan alleen de sanctionerend ambtenaar.

Procedure GAS 4

 1. De vaststellingen worden opgenomen in een proces-verbaal (PV) of bestuurlijk verslag (BV) en naar de sanctionerend ambtenaar verstuurd. Inbreuken voor het negeren van de verkeersborden C3 en F103 worden vastgesteld met onbemande camera's .
 2. De overtreder ontvangt een brief met het bedrag van de boete en een kopie van het PV of BV.
 3. Na ontvangst van de brief kan de overtreder binnen de 30 dagen een verweer indienen.
 4. De sanctionerend ambtenaar kan op basis van dit eventueel verweer beslissen om het dossier af te sluiten.
 5. Als de sanctionerend ambtenaar het eventuele verweer niet aanvaardt, verstuurt deze een beslissing naar de overtreder met het verzoek om binnen een nieuwe termijn van 30 dagen te betalen.
 6. Als de overtreder geen verweer indient én de boete niet binnen de 30 dagen betaalt, volgt er een nieuwe herinneringsbrief met het verzoek om binnen een nieuwe termijn van 30 dagen te betalen.
 7. Tegen de beslissing kan men beroep aantekenen bij de politierechtbank.

Geldboete

Het bedrag van de GAS-boete werd vastgelegd in het KB van 9 maart 2014* en is afhankelijk van de aard van de overtreding:

 • Categorie 1: een boete van € 58
 • Categorie 2: een boete van € 116

* Wijziging van het KB op 19 juli 2018

Contact

Juridische dienst

adres
Hertog Janplein 13920 Lommel
Tel. tel.
011 399 799
e-mail
juridische.dienst@lommel.be

Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.

Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket

Deel deze pagina