Beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, masterplannen en structuurschetsen

Lommel is een stad in beweging. De continue demografische groei en de bijhorende woningbouw, de economische bloei en de uitbreiding van het voorzieningenniveau hebben bijgedragen tot de verstedelijking van Lommel. De laatste decennia is Lommel dan ook sterk uitgegroeid tot een kleine stad.

Door de groei van Lommel is er tussen de stad, de industriezones, de toeristisch-recreatieve zones en de open ruimte een nieuwe relatie ontstaan, een nieuwe wisselwerking. De verschillende maatschappelijke activiteiten functioneren niet meer enkel autonoom binnen hun eigen, geïsoleerde zone, maar oefenen invloed uit op elkaar en ondersteunen elkaar.

De algemene visie hoe met deze verandering en onderlinge verhoudingen naar de toekomst toe om te gaan, werd vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (abstract niveau) en voor sommige gebieden verder gedetailleerd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (detailniveau). In sommige gebieden is het echter wenselijk om hierin een tussenstap te nemen, om een plan of visie uit te werken die de schakel kan vormen tussen het eerder abstract niveau van de structuurplannen en het detailniveau van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dit doet de stad Lommel via de opmaak van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen, masterplannen en structuurschetsen. Het betreffen ontwikkelingsplannen en -visies die verder in de toekomst durven kijken en een inzicht trachten te geven op welke manier binnen dat specifieke stadsdeel de ontwikkeling verder vormgegeven kan worden.

Deel deze pagina