Vast Bureau

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit. Het Decreet over het Lokaal Bestuur wijst aan het vast bureau een aantal specifieke bevoegdheden toe. Het vast bureau is onder meer bevoegd voor:

  • de daden van beheer over de inrichtingen en eigendommen van het OCMW, in voorkomend geval binnen de door de OCMW-raad vastgestelde algemene regels;
  • het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel, onder voorbehoud van de bevoegdheid van de OCMW-raad;
  • het financiële beheer, onder voorbehoud van de bevoegdheden van de OCMW-raad;
  • het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten;
  • de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip “dagelijks bestuur”;
  • de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten voor de opdrachten waarvoor de OCMW-raad dat nominatief aan het vast bureau heeft toevertrouwd;
  • de beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan het vast bureau voorbehoudt;
  • ...

Samenstelling
De burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en de leden van het vast bureau. Het vast bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen.

Verslagen 
Je kan de verslagen van het Vast Bureau raadplegen via deze link https://lommel.onlinesmartcities.be/suite-consult (klik rechtsboven op 'Kalender' en in het overzicht op 'VB' om de verslagen te lezen). 

Deel deze pagina