Veelgestelde vragen en antwoorden over handhaving

Je bent een (nieuwe) architect in Lommel en je wenst meer informatie aangaande handhaving?

Je bent bouwheer/architect/aannemer van een project met voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, maar stuit op een praktisch probleem op de werf en je bent niet zeker of je nog conform de wetgeving/de vergunning bezig bent?

Er rust een stedenbouwkundige overtreding op het perceel. Wat moet je doen?

Je hebt weet van een stedenbouwkundige overtreding en je wenst dit te melden?

Je hebt een proces-verbaal of verslag van vaststelling betekend gekregen. Wat nu?

Je hebt een intentieverklaring voor het ‘Traject Gerechtelijke of Bestuurlijke Handhaving’ betekend gekregen. Wat nu?

Je bent een (nieuwe) architect in Lommel en je wenst meer informatie aangaande handhaving?

Voordat ons beleid werd voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad ter goedkeuring, hebben wij een  infoavond georganiseerd voor de lommelse architecten of architecten dewelke een redelijk aantal dossiers in Lommel behartigen. Wanneer er ingrijpende wijzigingen aan het beleid worden doorgevoerd, zal een nieuw infomoment worden ingericht.

Daarnaast kunt u op de website van handhaving Lommel enkele handige documenten terugvinden waarin u meer informatie vindt over ons beleid en onze procedures.

Hebt u alsnog vragen of wenst u enkele zaken af te toetsen? Neem dan gerust contact op met de dienst Handhaving.

Als dienst Handhaving zijn wij een ondersteuning voor architecten, geen gijzel. Hebt u bepaalde bezwaren over wat er op de werf wordt uitgericht maar hebben uw waarschuwingen geen effect? Contacteer de dienst Handhaving voor een overleg zodat wij kunnen zien in welke mate wij u als architect kunnen ondersteunen om de bouwheer/aannemer aan te zetten zich terug in regel te stellen.

Indien er praktische vragen zijn met betrekking tot bepaalde werken op het perceel, kunt u zich steeds richten tot de dienst Handhaving om dit te bespreken. Wanneer wij weet hebben van een beperkte afwijking dewelke gedragen wordt door gegronde redenen of waarvoor een nieuwe vergunningsaanvraag (en bijhorende documenten/opmetingen/studies) in opmaak is, zullen wij hier rekening mee kunnen houden tijdens onze controles ter plaatse. Dit kan het verschil maken tussen een aanmaning of zelfs proces-verbaal toegestuurd te krijgen of enkel een raadgeving om het nodige in orde te brengen.

Graag benadrukken we opnieuw dat de dienst Handhaving een ondersteuning voor architecten wenst te zijn, ook al lijken onze belangen soms tegenovergesteld, we streven allemaal naar een goede ruimtelijke ordening en een aangenaam leefmilieu.

Je bent bouwheer/architect/aannemer van een project met voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, maar stuit op een praktisch probleem op de werf en je bent niet zeker of je nog conform de wetgeving/de vergunning bezig bent?

Soms kan het voorvallen dat u op een praktisch probleem stuit tijdens de uitvoering van uw vergunning. Dit kan gaan van een foutief opmetingsplan tot een verkeerde inschatting van het grondwaterpeil tot zelfs gewoon een praktische probleem hetgeen achteraf pas duidelijk werd. In deze gevallen kunt u best zo snel mogelijk contact opnemen met de dienst Handhaving.

Samen zullen we kijken of de gevraagde afwijking vergunningsplichtig is en of er bijkomende procedurestappen in het kader van vergunningen noodzakelijk zijn. U kunt hiervoor best zoveel mogelijk informatie en documentatie bezorgen aan de dienst Handhaving. Hoe beter wij geïnformeerd zijn, hoe beter wij ons een beeld van de (gewenste) situatie kunnen vormen.

In sommige gevallen zult u reeds afspraken met een aannemer gemaakt hebben, dewelke moeilijk te annuleren zijn. Zeker in deze gevallen is het aangeraden om met de dienst Handhaving contact op te nemen. Op deze manier hebben wij weet van de situatie en kunnen wij u een raadgeving doen om, in de meeste gevallen, een gewijzigde vergunningsaanvraag in te dienen. Dit neemt niet weg dat het alsnog prematuur uitvoeren van vergunningsplichtige handelingen op eigen risico gebeurt indien een vergunning alsnog wordt geweigerd of in gewijzigde vorm wordt afgeleverd. Dergelijke weigering of aflevering in gewijzigde vorm kunnen inhouden dat u een stedenbouwkundige overtreding begaat, waartegen wij als dienst Handhaving moeten optreden.

Aangezien we voor een degelijk, rechtvaardig en menselijk handhavingsbeleid staan, mag bovenstaande communicatie en ondersteuning van bouwwerken zeker niet ontbreken en doen wij ons uiterste best om je hierbij verder te helpen.

Er rust een stedenbouwkundige overtreding op het perceel. Wat moet je doen?

Je neemt best contact op met de dienst Handhaving. Wij zullen nagaan welke overtreding er op het perceel rust en in welke procedurestap deze overtreding zich momenteel bevindt.

Aan de hand van bovenstaande gegevens zullen wij adviseren over de beste aanpak om zich terug in rechte te herstellen.

Wanneer het gaat om vergunningsplichtige handelingen die zonder of in strijd met een voorafgaandelijke vergunning zijn uitgevoerd, zullen wij een eerste controle doen op de regulariseerbaarheid van deze overtreding. Indien deze controle een ‘onder voorbehoud positief antwoord’ oplevert, sturen we je door naar de dienst Vergunningen om een regularisatie-aanvraag te bespreken.

Bij niet-regulariseerbare overtredingen zal de dienst Handhaving nagaan welke handelingen noodzakelijk zijn om de goede ruimtelijke ordening en een kwaliteitsvol leefmilieu te herstellen. Dit kan gaan van bouw- en aanpassingswerken of uitvoeren van beperkte wijzigingen tot volledige afbraak of het heraanleggen van het perceel.

In bepaalde gevallen kan bij recente overtredingen een minnelijke schikking met de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Inspecteur worden aangegaan. Een minnelijke schikking dient schriftelijk aangevraagd te worden. Je kan hier het inlichtingenformulier over de minnelijke schikking downloaden.

Geen zorgen maken dat je, door contact op te nemen met de dienst Handhaving, ‘de eigen vensters zou inslaan’. Indien er een overtreding op uw perceel rust zijn er twee mogelijkheden: ofwel wordt het dossier momenteel reeds door ons behandeld en opgevolgd, ofwel is het dossier stopgezet en wordt er geen verdere actie door ons ondernomen. Met andere woorden: het feit of u wel dan niet contact opneemt met de dienst Handhaving heeft geen invloed op het wel dan niet opleggen van maatregelen of het instellen van gerechtelijke vorderingen door de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Inspecteur. Je kan er daarentegen wel voordeel mee doen indien er in overleg een oplossing voor de overtreding gevonden wordt en de situatie hersteld wordt.

Bovenstaande procedure is een zeer verkorte weergave. Wij raden je aan om op de hoofdpagina van Handhaving Lommel dit Handvest inzake handhaving te bekijken of door middel van een verzoek tot openbaarheid van bestuur inzage in de beleidsnota aan te vragen.

Je hebt weet van een stedenbouwkundige overtreding en je wenst dit te melden?

Je neemt contact op met de dienst Handhaving, dit kan telefonisch of via e-mail, om een afspraak te maken. Wij ontvangen burgers steeds op afspraak gezien de zeer nauwe link met de persoonlijke levenssfeer en het strafrechtelijke karakter van onze dossiers en dit in het licht van de eigen privacy.

Je moet persoonlijk langskomen en de verklaring van klacht afleggen. 

Bij deze verklaring van klacht geef je alle relevante feiten weer die kunnen bijdragen tot het dossier.

Klachten kunnen anoniem of niet-anoniem worden afgelegd. Het verschil tussen beiden is volgende:

  • Bij een anonieme klacht is uw identiteit enkel bekend bij de dienst Handhaving en andere externe handhavingsactoren zoals het Parket, uw identiteit wordt nooit meegedeeld aan de overtreder of andere derden, niet-belanghebbenden.
  • Bij een niet-anonieme klacht waken wij nog steeds over je privacy en zullen wij een kennisgave van die identiteit enige tijd afhouden, echter bij voortdurend aandringen zal je identiteit wel meegedeeld kunnen worden.

Wanneer je een klacht indient, ga je akkoord dat onze toezichters op je eigen perceel/percelen ook een controle mogen uitvoeren wanneer er redelijke vermoedens zijn dat er daar ook een stedenbouwkundige overtreding rust.

Eveneens ga je bij het neerleggen van een klacht akkoord met het feit dat wij je persoonsgegevens verwerken.

Klachten vallen onder controle-prioriteit ‘Hoog IV’, dit betekent dat deze dossiers gecontroleerd zullen worden na lopende dossiers, regularisatiedossiers en nieuwe vergunningsdossiers waar bijkomende voorwaarden aan verbonden zijn of dewelke niet als ‘eenvoudig’ te kwalificeren zijn. Wij trachten klachten zo snel mogelijk te behandelen, zij het binnen deze controle-prioriteiten.

Je hebt een proces-verbaal of verslag van vaststelling betekend gekregen. Wat nu?

Lees het proces-verbaal/verslag van vaststelling en de bijgevoegde documenten aandachtig. Bijgevoegd bij het proces-verbaal of het verslag van vaststelling vind je een formulier met de waarborgen indien je een verweer wenst in te dienen. Dit verweer dient schriftelijk ingediend, gedagtekend en ondertekend te worden. Je gebruikt hiervoor het bijgeleverde formulier of je downloadt hier het formulier Verklaring na PV of VV. Wij raden je ten zeerste aan om gebruik te maken van deze mogelijkheid tot het afleggen van een verklaring. Onze toezichters kunnen niet alles weten door een loutere controle ter plaatse. In bepaalde gevallen zal een afgelegde verklaring vaak duidelijkheid scheppen zowel voor de toezichter als voor de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Inspecteur, hetgeen in uw voordeel kan zijn bij de bepaling van de geschikte herstelmaatregelen.

Lees zeker goed de bijgevoegde raadgeving of aanmaning. Deze geeft een overzicht van de mogelijke handelingen die je kan stellen om de situatie te herstellen en zich in rechte te stellen.

Indien je alsnog een mondelinge toelichting of een overleg wenst, neem je telefonisch of via e-mail contact op met de dienst Handhaving om een afspraak te plannen.

Op deze aanmaning/raadgeving staat een datum vermeld, deze is zeer belangrijk. Indien er vóór het verval van deze datum geen verlenging van de hersteltermijn is aangevraagd bij de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Inspecteur of er geen herstel heeft plaatsgevonden, kunnen er gerechtelijke en bestuurlijke maatregelen genomen worden.

Je kan steeds een gemotiveerd verzoek tot éénmalige verlenging van de hersteltermijn richten tot de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Inspecteur. Dit gemotiveerd verzoek dient minstens één week vóór het verval van de oorspronkelijke hersteltermijn verzonden te zijn. Het verzoek is vormvrij en bevat minstens volgende gegevens: aanvankelijk PV- of VV-nummer, reden van de verlenging, de geplande handelingen uit te voeren na deze mogelijke verlenging, reeds uitgevoerde handelingen. Deze éénmalige verlenging is een gunst en geen recht. U zult op de hoogte gebracht worden van de beslissing van de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Inspecteur.

Bovenstaande procedure is een zeer verkorte weergave. Wij raden u aan om op de hoofdpagina van Handhaving Lommel het Handvest inzake handhaving te bekijken of door middel van een verzoek tot openbaarheid van bestuur inzage in de beleidsnota aan te vragen.

Je hebt een intentieverklaring voor het ‘Traject Gerechtelijke of Bestuurlijke Handhaving’ betekend gekregen. Wat nu?

Lees de intentieverklaring en de bijgevoegde documenten aandachtig. Bijgevoegd bij deze intentieverklaring vindt u een formulier met de waarborgen indien je een verweer wenst in te dienen. Dit verweer dient schriftelijk ingediend, gedagtekend en ondertekend te worden. Je gebruikt hiervoor dit formulier Verklaring na PV of VV. Wij raden u ten zeerste aan om gebruik te maken van deze mogelijkheid tot het afleggen van een verklaring. Onze toezichters kunnen niet alles weten door een loutere controle ter plaatse. In bepaalde gevallen zal een afgelegde verklaring vaak duidelijkheid scheppen zowel voor de toezichter als voor de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Inspecteur, hetgeen in je voordeel kan zijn bij de bepaling van de geschikte herstelmaatregelen.

Indien je alsnog een mondelinge toelichting of een overleg wenst te hebben, neem je telefonisch of via e-mail contact op met de dienst Handhaving om een afspraak te plannen.

Na verloop van de termijn vermeld in de begeleidende brief zullen wij een herstelvordering of bestuurlijke maatregel opstellen.

Bij de keuze voor een herstelvordering zal advies gevraagd worden voor de Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering. Deze laatste zal je op haar beurt uitnodigen om een gemotiveerde nota in te dienen als repliek op de door ons ingediende herstelvordering. Je kan je hierbij laten bijstaan door een raadsman.

Wanneer wij een positief advies van de Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering bekomen, zullen wij onze herstelvordering inleiden voor de burgerlijke rechtbank of bij het Parket voor strafrechtelijke vervolging. Hier op volgend zal de rechtbank een uitspraak vellen.

Bij de keuze voor een bestuurlijke maatregel zal de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Inspecteur een herstelmaatregel opleggen. Je kan hier beroep tegen aantekenen bij de Vlaamse Minister bevoegd voor ruimtelijke ordening en leefmilieu.

Bovenstaande procedure is een zeer verkorte weergave. Wij raden je aan om op de hoofdpagina van Handhaving Lommel het Handvest inzake handhaving te bekijken of door middel van een verzoek tot openbaarheid van bestuur inzage in de beleidsnota aan te vragen.